Pealkiri: 

Vee kvaliteet ühisveevarustuses kasutatavates põhjaveekihtides Tartu regioonis ning sellega kaasnevate probleemide analüüs

Autorid: Kiidjärv K
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool
Märksõnad: vesi, joogivesi, vee kvaliteet, tervisekaitse, keskkond, keskkonnatervis
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kiidjärv2009.pdf1.82 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Töö esimesse peatükki on koondatud teoreetiline alusmaterjal sellest, kuidas põhjavesi
kujuneb ning mis seda mõjutavad. Teises peatükis on toodud lühiülevaade mõningate
joogivees sisalduvate ainete võimalikest terviseriskidest.
Töö kolmas peatükk on ühisveevarustuses kasutatavate põhjaveekihtide veekvaliteedi analüüs
joogivee kvaliteedinõuete seisukohast. Analüüs on koostatud Tartu Tervisekaitsetalitusest
saadud andmete põhjal. Uuritavaks piirkonnaks töös on Tartu regioon, mis koosneb 6
maakonnast. Võttes aluseks Eesti aluspõhja geoloogia, hõlmab Tartu regioon kõiki Eestis
joogiveeallikana kasutatavaid põhjaveekihte, mida on kokku 7: kvaternaari, ülemdevoni,
keskdevoni, kesk-alamdevoni, siluri-ordoviitsiumi, ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumvendi
veekihid. Töös on vaatluse all 550 pidevas aktiivses kasutuses olevat puur- ja
salvkaevu.
Töö neljas peatükk annab ülevaate teoreetilistest veetöötlusmeetoditest, millega saab Tartu
regiooni põhjaveest probleemseid ühendeid eemaldada, ning regioonis täna kasutatavatest
veetöötlusseadmetest, nende probleemidest ja võimalikest lahendustest.
Töö viimases peatükis on välja toodud ka lähituleviku tendentsid ning soovitused
olemasolevate probleemide lahendamiseks.