Pealkiri: 

Riiklikku tervishoiu teadus- ja arendustegevuse programmi toetav uuring

Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, Haridus- ja teadusministeerium
Märksõnad: tervishoid, tervisepoliitika, teadus
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TartuÜlikool2010.pdf1.75 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade hetkeseisust ja kujundada soovitused Eesti riikliku tervishoiu teadus- ja arendustegevuse programmi koostamiseks. Selleks analüüsitakse teadus- ja arendustegevuse mõju Eesti tervishoiule nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis, analüüsitakse teadus- ja arendustegevuse prioriteetide ning olemasoleva teadlaskompetentsi, rahaliste jms vahendite vastavust, ning tehakse ettepanekuid, kuidas aidata kaasa tervishoiualase teadustöö rakendamisele arendustegevuses (sh ettevõtluses) uurimistöö jätkusuutlikkuse tagamisel.
Uuringu konkreetseteks ülesanneteks on:
1) kaardistada teadus- ja uurimisvaldkonnad, millel on kõige suurem mõju rahva tervisele Euroopas ja Eestis;
2) tuua välja uurimis- ja arenduskompetentsid, mida Eestis hetkel ei ole, kuid millel on oluline majanduslik mõju ja tähtsus tervishoiuarengule;
3) selgitada, kas ja mil määral vastab Eesti uurimis- ja arenduskeskuste võimekus terviseteaduste jaoks vajalikele kompetentsidele;
4) tuua välja Eesti tervishoiualase uurimis- ja arendustegevuse arengu võtmeaspektid, mis vajavad enim investeeringuid innovatsiooni, võimekuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks;
5) teha ettepanekuid, kuidas tervishoidu ja haridussüsteemi erinevaid tasandeid omavahel rohkem ja tulemuslikumalt siduda;
6) selgitada peamisi aspekte ning hariduslikke, teaduslikke, finantsilisi jms eeltingimusi, mille kaudu elanikkonna tervishoidu läbi uurimistegevuse edendada;
7) anda esialgsed suunised Eesti tervishoiu riikliku teadus- ja arendustegevuse programmi käivitamiseks.