Pealkiri: 

Järvakandi valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-1015

Autorid: Kuum K , Algre S , Hansar T , Jakimenko A , Karro K , Kipper H , Lega K , Matson M , Rippinen V
Väljaandja/tellija: Järvakandi Vallavalitsus
Märksõnad: vallad, tervisedendus, demograafilised näitajad, suremus, sündimus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, toitumine, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, spordirajatised, liikluskäitumine, õnnetused, tervisepoliitika, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, immuniseerimine, vaktsineerimine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
JärvakandiVald2010.pdf669.63 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Demograafilised näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

Terviseprofiili koostamise protsess ja kasutatud andmete allikad ........................... 4
Järvakandi valla rahvaarv .................................................................................... 6
1. ÜLDANDMED ............................................................................................... 7
1.1 Pindala ...................................................................................................... 7
1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus ..................................................................... 7
1.3 Asustustihedus ........................................................................................... 8
1.4 Elussünnid ................................................................................................. 8
1.5 Surmad .................................................................................................... 10
1.6 Loomulik iive ............................................................................................. 10
1.7 Kohaliku omavalitsuse eelarve .................................................................... 11
1.8 Tulumaksu laekumine ................................................................................ 13
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED .................................. 13
2.1 Tööturu situatsioon .................................................................................... 13
2.1.1 Maksumaksjad ....................................................................................... 13
2.1.2 Keskmine brutotulu ................................................................................. 14
2.1.3 Miinimumpalga saajad ............................................................................ 15
2.1.4 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ........................................................... 16
2.1.5 Töötus ................................................................................................... 16
2.1.6 Hõivatus ................................................................................................ 17
2.2 Toimetulek ................................................................................................ 18
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud ........................................................................ 18
2.2.2 Puuetega inimesed ................................................................................. 18
2.2.3 Toimetulekutoetused ............................................................................... 18
2.2.4 Sotsiaaltoetused .................................................................................... 19
2.2.5 Sotsiaalteenused .................................................................................... 20
2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse ............................................................. 20
2.3.1 Kogukonna motivaatorid .......................................................................... 20
2.3.2 Elanike kaasamine ................................................................................. 21
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG .......................... 22
3.1 Õpilaste arv haridusasutustes...................................................................... 22
3.2 Koolikohustuse täitmine ............................................................................. 23
3.3 Noorte süüteod ......................................................................................... 24
3.4 Laste ja noortega tegelevad asutused........................................................... 25
3.5 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond ............................................................... 26
3.6 Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu ..................................................... 28
3.7 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused
tagamaks teenuste kättesaadavust .................................................................. 28
3.8 Sõltuvusained ........................................................................................... 30
3.9 Koolitoit .................................................................................................... 30
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND ................................................. 31
4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad ..................................................... 31
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad ............................................... 35
4.3 Transport ja teedevõrk ................................................................................ 36
4.4 Keskkonna mõjurid .................................................................................... 36
4.5 Kuriteod ................................................................................................... 37
4.6 Liikluskuriteod ja ¿õnnetused ..................................................................... 39
4.7 Alkoholi müüvad kauplused ........................................................................ 41
4.8 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ........................................................ 41
4.9 Kõrgendatud riskiga objektid ...................................................................... 41
5. TERVISLIK ELUVIIS .................................................................................... 42
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus................................................................ 42
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas ........................................... 43
6. TERVISETEENUSED .................................................................................. 44
6.1 Tervishoiuteenused .................................................................................... 44
6.2 Nõustamisteenused ................................................................................... 45
6.3 Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega ..................................... 46
Terviseprobleemide ja vajaduste kirjeldus valdkondade lõikes .............................. 48
Tegevuskava aastateks 2010-2015 ................................................................... 49