Pealkiri: 

Kiviõli linna terviseprofiil

Autorid: Needo A , Dmitrijev D , Hainatskaja O , Tkatšenko M , Uueküla E , Meister K , Piirimägi A , Kudep I , Heinjärv L , Kryukova I , Teffo E
Väljaandja/tellija: Kiviõli Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, linnad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, õpilased, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, terviseteenused, spordirajatised, liikluskäitumine, õnnetused, alkohol, tervisepoliitika, tervisekäitumine, tervisedendus, tervishoid, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kiviõli2010.pdf1.34 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

Sissejuhatus .................................................................................................... 5
1. LINNA ÜLDANDMED .................................................................................... 7
1.1. Olukorra ülevaade ...................................................................................... 7
1.2. Pindala ja asustustihedus ........................................................................... 9
1.3.Aastakeskmine rahvaarv ............................................................................ 10
1.4. Rahvastiku soo- ja vanusejaotus ................................................................ 11
1.5. Elussünnid .............................................................................................. 13
1.6. Surmad ................................................................................................... 14
1.7. Loomulik iive ............................................................................................ 16
1.8. Ränne ..................................................................................................... 17
1.9.Kohaliku omavalitsuse eelarve .................................................................... 18
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED .................................. 19
2.1.TÖÖTURU SITUATSIOON .......................................................................... 19
2.1.1.Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu ......................................................... 19
2.1.2.Maksumaksjad ja miinimumpalga saajad .................................................. 20
2.1.3.Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted ...............................................20
2.1.4.Töötus ................................................................................................... 22
2.2.TOIMETULEK ........................................................................................... 23
2.2.1.Toimetulekutoetused ............................................................................... 23
2.2.2.Sotsiaalteenused .................................................................................... 25
2.3.Kaasatus kogukonna tegevusse ................................................................. 28
2.3.1.Kogukonna motivaatorid .......................................................................... 28
2.3.2.Elanike kaasamine ................................................................................. 28
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG .......................... 30
3.1.Õpilaste arv haridusasutustes ..................................................................... 30
3.2.Koolikohustuse täitmine ............................................................................. 32
3.3.Noorte süüteod ......................................................................................... 33
3.4.Laste ja noortega tegelevad asutused........................................................... 34
3.5.Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond ............................................................... 35
3.6.Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu ...................................................... 36
3.7.Kohaliku omavalitsuste poolne initsiatiiv ja toetused
tagamaks teenuste kättesaadavus ................................................................... 40
4. TERVISLIK ELU- JA ÕPI- JA TÖÖKESKKOND............................................... 41
4.1.Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad ..................................................... 41
4.2.Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad ............................................... 42
4.3.Transport ja teedevõrk ................................................................................ 43
4.4.Keskkonna mõjurid .................................................................................... 44
4.5.Kuriteod ................................................................................................... 46
4.6.Liikluskuriteod ja ¿õnnetused kokku ............................................................ 49
4.7.Tulekahjud ................................................................................................ 50
4.8.Alkoholi müüvad kauplused ........................................................................ 51
4.9.Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ........................................................ 51
5. TERVISLIK ELUVIIS .................................................................................... 52
5.1.Tervisealase teabe kättesaadavus................................................................ 52
5.2.Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas ........................................... 52
6. TERVISETEENUSED .................................................................................. 54
6.1.Tervishoiuteenused .................................................................................... 54
6.2.Nõustamisteenused ................................................................................... 59
Kokkuvõte ...................................................................................................... 60