Pealkiri: 

Võru valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2013

Väljaandja/tellija: Võru Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, õpilased, tervislik seisund, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, õnnetused, tervisekäitumine, füüsiline aktiivsus, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, liikluskäitumine, terviseteenused, tervishoid, vallad, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VõruVald2010.pdf505.84 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Traumad
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Terviseprofiili üldeesmärgiks on valla elanike tervena elatud eluea pikenemine tervislike
eluviiside propageerimise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud temaatilised
valdkonnad, mis kajastavad sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele
tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike
eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist.
Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud valla terviseprofiili üldeesmärgi
täitmiseks seatud prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendused.