Pealkiri: 

Risti valla terviseprofiil ja tervisedenduse rakenduskava

Autorid: Plaas M , Kruusmaa R , Randes H , Leesik T , Kalberg H , Liiv E , Randalu A
Väljaandja/tellija: Risti Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, lapsed, noored, kuritegevus, õpilased, koolid, keskkond, keskkonnatervis, tervisedendus, spordirajatised, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, tervisedendus, nakkushaigused, vallad, terviseteenused
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
RistiVald2010.pdf352.7 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

EESSÕNA.........................................................................................................4
SISSEJUHATUS................................................................................................5
1. ÜLDANDMED.................................................................................................7
1.1 Rahvaarv......................................................................................................7
1.2 Paiknemine..................................................................................................7
1.3 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus....................................................................7
1.4 Asustustihedus............................................................................................9
1.5 Elussünnid...................................................................................................9
1.6 Surmad........................................................................................................9
1.7 Loomulik iive...............................................................................................10
1.8 Kohaliku omavalitsuse eelarve......................................................................11
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED....................................12
2.1 Maksumaksjate arv.....................................................................................12
2.2 Keskmine brutotulu.....................................................................................12
2.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond....................................................................13
2.4 Majanduslikult aktiivsed üksused..................................................................13
2.5 Hõivatud.....................................................................................................13
2.6 Töötus........................................................................................................14
2.7 Ravikindlustus.............................................................................................14
2.8 Toimetulekutoetused...................................................................................14
2.9 Sotsiaaltoetused.........................................................................................15
2.10 Sotsiaalteenused.......................................................................................15
2.11 Kogukonna motivaatorid.............................................................................16
2.12 Elanike kaasamine ...................................................................................16
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG............................17
3.1 Õpilaste arv................................................................................................17
3.2 Noorte süüteod...........................................................................................18
3.3. Laste ja noortega tegelevad asutused...........................................................18
3.4 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond.................................................................19
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND...................................................19
4.1 Tervist edendavad lasteaiad..........................................................................19
4.2 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad.......................................................20
4.3 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad.................................................20
4.4 Transport ja teedevõrk, infrastruktuur ja keskkond..........................................21
4.5 Keskkonna mõjurid......................................................................................21
4.6 Alkoholi müüvad kauplused..........................................................................21
4.7 Kuriteod.....................................................................................................22
5. TERVISLIK ELUVIIS.....................................................................................23
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus................................................................23
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas.............................................23
5.3 Ohtlikud nakkushaigused.............................................................................23
5.3 Alkohol, suitsetamine, narkootilised ained.....................................................23
6. TERVISETEENUSED....................................................................................24
7. TERVISEPROBLEEMIDE JA VAJADUSTE KIRJELDUS
VALDKONDADE LÕIKES..................................................................................26
7.1 SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED..................................26
7.2 LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG...........................26
7.3 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND..................................................26
7.4 TERVISLIK ELUVIIS....................................................................................26
7.5 TERVISETEENUSED..................................................................................26
8. TERVIST EDENDAVATE TEGEVUSTE KAVA................................................27
8.1 Terviseprofiili rakendamine............................................................................27
8.2 Terviseprofiili rakenduskava..........................................................................28
LISAD..............................................................................................................31
Lisa 1 SWOT-analüüs.......................................................................................31
Lisa 2 Indikaatorid ............................................................................................31
Lisa 3 Noorte vaba-aja uuring.............................................................................31
Lisa 4 Huviringid ja sporditegevus Risti vallas.......................................................31