Pealkiri: 

Sõmerpalu valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2015

Autorid: Karu K , Ojakäär A , Metsma H , Kanep M , Helekivi H
Väljaandja/tellija: Sõmerpalu Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, lasteaiad, terviseteenused, vallad, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, tervisedendus, tervisekäitumine, tervishoid, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
SõmerpaluVald2010.pdf1.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Terviseprofiili koostamise protsess.......................................................................5
1. Üldandmed.....................................................................................................6
Aasta keskmine rahvaarv.....................................................................................6
1.1 Pindala........................................................................................................7
1.2 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus.....................................................................7
1.2.1 Rahvastiku rahvuslik jaotus ........................................................................8
1.3 Asustustihedus.............................................................................................8
1.4 Kohaliku omavalitsuse eelarve........................................................................9
1.5 Elussünnid.................................................................................................10
Surmad............................................................................................................11
1.6 Loomulik iive...............................................................................................12
1.6.1 Sisseränne Sõmerpalu valda......................................................................13
1.6.2 Väljaränne Sõmerpalu vallast ....................................................................13
1.6.3 Rändesaldo .............................................................................................13
2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ......................................................14
2.1 Tööturu situatsioon .....................................................................................14
2.1.1 Maksumaksjad ja miinimumpalga saajad ...................................................14
2.1.2 Keskmine brutotulu...................................................................................14
2.1.3 Töötus.....................................................................................................15
2.1.4 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ............................................................15
2.2 Toimetulek..................................................................................................17
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud .........................................................................17
2.2.3 Toimetulekutoetused.................................................................................18
2.2.4 Sotsiaaltoetused .....................................................................................18
2.2.5 Sotsiaalteenused .....................................................................................19
2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse ..............................................................19
2.3.1 Kogukonna motivaatorid............................................................................19
2.3.2 Elanike kaasamine ..................................................................................20
2.3.3 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus...............................................20
3. Laste ja noorte turvaline ning tervistav areng..............................................................................21
3.1 Õpilaste arv haridusasutustes.......................................................................21
3.2 Koolikohustuse täitmine...............................................................................22
3.3 Noorte süüteod...........................................................................................22
3.4 Laste ja noortega tegelevad asutused............................................................23
3.5 Koolide ja lasteaia terviseteenuse olemasolu ................................................24
3.6 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
teenuste kättesaadavust....................................................................................24
4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond...................................................................26
4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad.......................................................26
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad.................................................26
4.3 Transport ja teedevõrk .................................................................................26
4.4 Keskkonna mõjurid .....................................................................................27
4.5 Kuriteod ....................................................................................................28
4.6 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika .........................................................29
4.7 Tervist edendavad lasteaiad ja koolid ............................................................30
5.Tervislik eluviis...............................................................................................31
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus.................................................................31
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas ............................................31
6. Terviseteenused............................................................................................32
6.1 Tervishoiuteenused .....................................................................................32
6.2 Nõustamisteenus .......................................................................................32
Tegevuskava aastateks 2010-2015.....................................................................33
Joonised ja tabelid............................................................................................34
Kokkuvõte........................................................................................................35
Kasutatud kirjandus ja allikad............................................................................36