Pealkiri: 

Mõisaküla linna rahva tervis. Mõisaküla linna terviseprofiili indikaatorid

Autorid: Tamberg E , Õigus J , Andruško M , Moorats L , Usin P , Pedaja L , Jalakas J , Tamm M-M , Õigus K , Jersolav H , Tehver U , Paru Ü , Siigur M
Väljaandja/tellija: Mõisaküla Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, lasteaiad, keskkonnatervis, keskkond, alkohol, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, linnad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Mõisaküla2010.pdf483.27 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS............................................................................................... 3
1.ÜLDANDMED ............................................................................................... 4
1.2 Pindala ...................................................................................................... 4
1.3 Rahvastiku soo ja vanusejaotus .................................................................... 4
1.4 Asustustihedus 472,7 .................................................................................. 5
1.5 Elussünnid ................................................................................................. 5
1.6 Surmad ...................................................................................................... 5
1.7 Loomulik iive ............................................................................................... 6
1.8 Kohaliku omavalitsuse eelarve ...................................................................... 6
2. SOTIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED ...................................... 7
2.1 Maksumaksjad ........................................................................................... 7
2.2 Keskmine brutotulu ..................................................................................... 7
2.3 Miinimumpalga saajad ................................................................................. 8
2.4 Töötus ....................................................................................................... 8
2.5 Toimetulekutoetused ................................................................................... 9
2.6 Sotsiaaltoetused ......................................................................................... 9
2.7 Sotsiaalteenused ...................................................................................... 10
2.8 Kogukonna motivaatorid ............................................................................. 11
2.9 Kaasatus kogukonna tegevustesse ............................................................. 11
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE JA TERVISLIK ARENG............................... 12
3.1 Õpilaste arv haridusasutustes ..................................................................... 12
3.2 Laste ja noortega tegelevad asutused........................................................... 13
3.3 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond ............................................................... 14
3.4 Kooli ja lasteaia terviseteenuse olemasolu ................................................... 15
3.5 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
teenuste kättesaadavus.................................................................................... 15
4.TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND .................................................. 16
4.1 Huvitegevus ja vaba aja veetmise kohad ...................................................... 16
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad .............................................. 17
4.3 Transport ja teedevõrk ............................................................................... 18
4.4 Keskkonna mõjurid ................................................................................... 19
4.5 Alkoholi müüvad kauplused ........................................................................ 20
4.6 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ........................................................ 20
5. TERVISLIK ELUVIIS .................................................................................... 21
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus ............................................................... 21
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas ........................................... 21
6. TERVISETEENUSED .................................................................................. 23
6.1 Tervishoiuteenused .................................................................................... 23
6.2 Nõustamisteenused ................................................................................... 23
7. ÜLEVAADE TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE PROTSESSIST JA KOOSTAMISEL OSALEJATEST ...................................................................... 24
KOKKUVÕTE ................................................................................................. 26
VISIOON 2010- 2015 ....................................................................................... 28