Pealkiri: 

Taheva valla terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Taheva Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, kasvajad, nakkushaigused, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, lasteaiad, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, kehakaal, toitumine, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, õnnetused, tervisedendus, tervisepoliitika, tervisekäitumine, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, liikluskäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TahevaVald2010.pdf820.71 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

SISSEJUHATUS............................................................................................... 9
Terviseprofiili koostamise protsess...................................................................... 9
1.1 Pindala...................................................................................................... 11
1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus.................................................................... 11
1.3 Asustustihedus.......................................................................................... 13
1.4 Elussünnid................................................................................................ 13
1.5 Surmad..................................................................................................... 14
1.6 Loomulik iive.............................................................................................. 14
1.7 Kohaliku omavalitsuse eelarve..................................................................... 15
1.8 Tulumaksu laekumine................................................................................. 15
1.9 Rahvastiku rahvuslik jaotus......................................................................... 15
1.10 Elussünnid ema vanuse järgi..................................................................... 16
1.11 Sisseränne.............................................................................................. 17
1.12 Väljaränne............................................................................................... 18
1.13 Rändesaldo.............................................................................................. 18
1.14 Esmahaigestumuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse......................... 19
1.15 Esmahaigestumine nakkushaigustesse...................................................... 19
1.16 Laste surmad........................................................................................... 20
1.17 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse............................................ 21
1.18 Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse....................................... 21
1.19 Suremuskordaja välispõhjustesse.............................................................. 22
1.20 Demograafiline tööturusurveindeks............................................................. 22
Taheva valla probleemid üldandmete põhjal........................................................ 24
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED.................................. 25
2.1 Tööturu situatsioon.................................................................................... 25
2.1.1 Maksumaksjad....................................................................................... 25
2.1.2 Keskmine brutotulu................................................................................. 25
2.1.3 Miinimumpalga saajad............................................................................. 26
2.1.4 Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted.............................................. 26
2.1.5 Töötus.................................................................................................... 27
2.2 Toimetulek................................................................................................. 27
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud......................................................................... 27
2.2.2 Puuetega isikud...................................................................................... 28
2.2.3 Toimetulekutoetused............................................................................... 28
2.2.4 Sotsiaaltoetused..................................................................................... 29
2.2.5. Sotsiaalteenused.................................................................................... 33
2.2.6 Suhtelise vaesuse määr........................................................................... 35
2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse.............................................................. 37
2.3.1 Kogukonna motivaatorid........................................................................... 37
2.3.2 Elanike kaasamine.................................................................................. 37
2.3.3 Naabrivalve piirkondade arv....................................................................... 40
2.3.4 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus.............................................. 40
Taheva valla probleemid sotsiaalse sidususe ja võrdsete
võimaluste näitajate põhjal................................................................................ 42
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG........................... 44
3.1. Õpilaste arv haridusasutustes..................................................................... 44
3.2 Koolikohustuse täitmine.............................................................................. 44
3.4 Noorte süüteod.......................................................................................... 45
3.4 Laste ja noortega tegelevad asutused........................................................... 46
3.5 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond................................................................ 49
3.6 Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu...................................................... 50
3.7 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
teenuste kättesaadavus................................................................................... 50
3.8 Laste subjektiivne tervisehinnang................................................................. 51
3.9 Kehaline aktiivsus ja kehakaal..................................................................... 54
3.10 Sõltuvusained........................................................................................... 61
3.11. Koolitoit.................................................................................................. 67
3.12 Hargla Kooli õpilaste söömisharjumused nende endi hinnangul..................... 67
3.13 Õpilastransport......................................................................................... 72
Probleemid Taheva valla laste ja noorte turvalises ning tervislikus arengus............. 73
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND.................................................. 75
4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad..................................................... 75
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad............................................... 77
4.3 Transport ja teedevõrk................................................................................. 77
4.4 Keskkonna mõjurid..................................................................................... 77
4.5 Kuriteod.................................................................................................... 80
4.6 Liikluskuriteod ja -õnnetused....................................................................... 81
4.7 Tulekahjud................................................................................................. 81
4.8 Alkoholi müüvad kauplused......................................................................... 82
4.9 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika......................................................... 83
4.10 Tervist edendavad töökohad, lasteaed ja kool.............................................. 83
4.11. Kõrgendatud riskiga objektid..................................................................... 84
4.12 Juhtumikorralduste skeemide olemasolu..................................................... 84
4.13 Hulkuvad loomad...................................................................................... 84
Taheva valla probleemid tervisliku elu-, õpi- ja
töökeskkonna indikaatorite põhjal...................................................................... 85
5. TERVISLIK ELUVIIS..................................................................................... 87
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus................................................................ 87
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas............................................ 88
5.3 Subjektiivne tervise enesehinnang................................................................ 90
5.4 Füüsiline aktiivsus...................................................................................... 90
5.5 Toitumine.................................................................................................. 90
5.6 Ülekaalulised/rasvunud............................................................................... 91
5.7 Alkoholi tarbimine...................................................................................... 92
5.3 Suitsetamine............................................................................................. 94
5.9 Narkootiliste ainete tarbimine...................................................................... 95
5.10 Helkuri kasutamine.................................................................................. 96
5.11 Turvavöö kasutamine................................................................................ 97
5.12 Kohalike elanike elamistingimused............................................................ 97
6. TERVISETEENUSED................................................................................. 101
6.1 Tervishoiuteenused................................................................................... 101
6.2 Nõustamisteenused.................................................................................. 102
Taheva valla probleemid nõustamisteenuste indikaatorite põhjal.......................... 104
7. Kokkuvõte................................................................................................. 105
8. Planeeritavad tegevused Taheva vallas elanike tervise edendamiseks.............. 106
9. Kasutatud kirjandus.................................................................................... 109
Lisa 1: Küsimustik tervise ja tervislike eluviiside kohta Hargla Kooli 11. - 15.
aastastele õpilastele 2009/2010 õppeaastal 6 lk 110
Lisa 2. Küsimustik Taheva valla terviseprofiili koostamiseks. 9 lk 116