Pealkiri: 

Raikküla valla terviseprofiil

Autorid: Kivi E , Kangur E , Rahuoja T , Luik K , Merila K
Väljaandja/tellija: Raikküla Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, puuetega inimesed, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, õnnetused, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
RaikkülaVald2010.pdf841.59 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

SISSEJUHATUS................................................................................................4
1.ÜLDANDMED..................................................................................................7
1.1 Rahvastik.....................................................................................................7
1.2 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus.....................................................................9
1.3 Pindala.......................................................................................................11
1.4 Asustustihedus...........................................................................................13
1.5 Elussünnid.................................................................................................14
1.6 Surmad......................................................................................................14
1.7 Loomulik iive...............................................................................................15
1.8 Sisse- ja väljaränne.....................................................................................15
1.9 Kohaliku omavalitsuse eelarve ja tulumaksu laekumine...................................16
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED....................................17
2.1 Maksumaksjad...........................................................................................17
2.2 Keskmine brutotulu.....................................................................................18
2.3 Miinimumpalga saajad.................................................................................18
2.4 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted...................................................19
2.5 Töötus........................................................................................................19
2.6 Toimetulek..................................................................................................20
2.6.1 Ravikindlustusega kaetud .........................................................................20
2.6.2 Sotsiaalteenused......................................................................................20
2.6.3 Puuetega isikud.......................................................................................20
2.6.4 Toimetulekutoetus....................................................................................21
2.6.5 Sotsiaaltoetused......................................................................................22
2.6.6 Kogukonna motivaatorid............................................................................23
2.6.7 Elanike kaasamine...................................................................................23
2.6.8 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus ..............................................24
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVIKLIK ARENG............................25
3.1 Õpilaste arv haridusasutustes.......................................................................25
3.2 Koolikohustuste täitmine..............................................................................26
3.3 Noorte süüteod...........................................................................................26
3.4 Laste ja noortega tegelevad asutused............................................................27
3.5 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
teenuste kättesaadavust....................................................................................28
3.6 Sõltuvusained.............................................................................................28
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND...................................................30
4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad.......................................................30
3.4 Laste ja noortega tegelevad asutused lk.23....................................................30
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad.................................................30
4.3 Transport ja teedevõrk..................................................................................32
4.4 Keskkonna mõjurid......................................................................................33
4.5 Kuriteod.....................................................................................................37
4.6 Liikluskuriteod ja -õnnetused........................................................................37
4.7 Tulekahjud..................................................................................................38
4.8. Alkoholi müüvad kauplused.........................................................................40
TERVISLIK ELUVIIS.........................................................................................40
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus.................................................................40
5.2. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas............................................41
6 TERVISETEENUSED.....................................................................................41
6.1. Tervishoiuteenused.....................................................................................41
6.2. Nõustamisteenused....................................................................................41
Kokkuvõte elanike küsitlusest:...........................................................................42
Kokkuvõte ja tegevuskava .................................................................................47
Kasutatud allikad:.............................................................................................50