Pealkiri: 

Tartu linna terviseprofiil

Autorid: Kree S , Lang I , Prommik Ü , Nautras M , Lust K , Goldman B , Aab I , Kruuse T , Rohtla I , Fisch-Uibopuu K , Altosaar K , Lamp V , Ress R , Blumenau M , Tensing M , Maremäe V , Mängli M , Pool A , Tammeorg J , Eek U , Parv M , Kümnik K , Paddar M , Ant V , Mäger K , Männik E , Michelson S , Krabbi G
Väljaandja/tellija: Tartu Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, koolid, lasteaiad, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, õnnetused, tervisedendus, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tartu2010.pdf2.5 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Tartu linna terviseprofiil 2008 on esmakordselt koostatud ülevaade, kuhu on koondatud
Tartu linna tervisenäitajad ja tervisemõjurid aastatel 2000-2008.
Kirjeldatud tervisenäitajaid, sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkondlikke tegureid
analüüsides on võimalik välja tuua probleeme ja vajadusi ning pakkuda tegevusi, mis
viivad tartlaste tervise ja heaolu paranemisele.
Tartu linna terviseprofiil aitab ellu viia arengustrateegias Tartu 2030 püstitatud eesmärke.
Arengustrateegia Tartu 2030 visiooniks on Tartu kui tegusate, loovate ja õnnelike inimeste
linn. Seda aitavad ellu viia omavahel läbipõimunutena ja koostöös Tartu kui teadmuslinn,
ettevõtluslinn, modernse elukeskkonnaga linn, hooliv linn ja loov linn.
Tartu linna terviseprofiil 2008 eesmärgiks on anda esialgne ülevaade tartlaste tervisest ja
seda mõjutavatest teguritest ning kavandada terviseedenduse arendamiseks järgmiseid
samme. Terviseprofiil on dokument, mis vajab regulaarset täiendamist ja uuendamist.