Pealkiri: 

Paide linna terviseprofiil

Autorid: Saar A , Trummal E , Virkoja I , Kimmel K , Luts Ü , Virkoja P
Väljaandja/tellija: Paide Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, suitsetamine, rasedus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, õnnetused, tervisepoliitika, alkohol, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, vaktsineerimine, immuniseerimine, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PaideLinn2010.pdf1.01 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD
SISSEJUHATUS............................................................................................... 5
1.ÜLDANDMED..................................................................................................8
1.1. Aasta keskmine rahvaarv..............................................................................9
1.2. Pindala......................................................................................................10
1.3. Rahvastiku soo- ja vanusejaotus..................................................................10
1.4. Asustustihedus..........................................................................................12
1.5. Kohaliku omavalitsuse eelarve ....................................................................12
1.6. Elussünnid................................................................................................12
1.6.1. Elussünnid ema vanuse järgi ...................................................................13
1.6.2. Abordid...................................................................................................14
1.6.3. Suitsetamine raseduse ajal......................................................................15
1.7. Surmad.....................................................................................................15
1.8. Loomulik iive..............................................................................................16
1.9. Demograafiline tööturusurveindeks...............................................................17
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED....................................18
2.1. Tööturu situatsioon.....................................................................................18
2.1.1. Maksumaksjate arv..................................................................................18
2.1.2. Keskmine brutotulu..................................................................................19
2.1.3. Miinimumpalga saajad.............................................................................20
2.1.4. Majanduslikult aktiivsed üksused..............................................................20
2.1.5. Töötus....................................................................................................21
2.1.6. Hõivatud, tööjõus osalemise määr.............................................................24
2.2. Toimetulek.................................................................................................25
2.2.1. Ravikindlustusega kaetud.........................................................................25
2.2.2. Puuetega inimesed..................................................................................25
2.2.3. Toimetulekutoetused................................................................................26
2.2.4. Sotsiaaltoetused.....................................................................................27
2.2.5. Sotsiaalteenused.....................................................................................28
2.2.6. Suhtelise vaesuse määr...........................................................................29
2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse...............................................................29
2.3.1. Kogukonna motivaatorid...........................................................................29
2.3.2. Elanike kaasamine..................................................................................30
2.3.3. Naabrivalve piirkondade arv.......................................................................31
2.3.4. Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus..............................................31
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE ARENG......................................................32
3.1 Õpilaste arv haridusasutustes.......................................................................32
3.2. Koolikohustuse täitmine..............................................................................33
3.3. Noorte süüteod..........................................................................................34
3.4. Laste ja noortega tegelevad asutused...........................................................35
3.5. Lastele ohutu elu-ja õpikeskkond.................................................................36
3.6. Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu.......................................................36
3.7. Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
teenuste kättesaadavust....................................................................................36
4. TERVISLIK ELU- ÕPI- JA TÖÖKESKKOND....................................................38
4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad......................................................38
4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad................................................38
4.3. Transport ja teedevõrk.................................................................................39
4.4. Keskkonna mõjurid.....................................................................................40
4.5. Kuriteod....................................................................................................41
4.6. Tulekahjud.................................................................................................44
4.7. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika.........................................................44
4.7.1 Alkoholi müüvad asutused.........................................................................45
5. TERVISLIK ELUVIIS......................................................................................46
5.1. Tervisliku teabe kättesaadavus....................................................................46
5.2. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas............................................47
6.TERVISETEENUSED.....................................................................................48
6.1. Tervishoiuteenused.....................................................................................48
6.2.Nõustamisteenused.....................................................................................49
6.3. Kuni 2-aastaste laste hõlmatus vaktsineerimisega.........................................50
7. KOKKUVÕTE JA TEGEVUSKAVA.................................................................51
KASUTATUD KIRJANDUS.................................................................................54