Pealkiri: 

Vihula valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Autorid: Tingas K , Veskila M , Muruvee M , Veinjärv A , Veem E
Väljaandja/tellija: Vihula Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, noored, lapsed, koolid, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervisedendus, tervishoid, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VihulaVald2010.pdf533.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili üldeesmärgiks on valla elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse
suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis
temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist,
lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike
eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende
temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud ka valla terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks seatud
prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendusteed.