Pealkiri: 

Tapa valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Autorid: Augasmägi E , Jurtšenko I
Väljaandja/tellija: Tapa Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, sündimus, suremus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, haigestumus, traumad, töötervishoid, lapsed, noored, kuritegevus, koolid, lasteaiad, spordirajatised, keskkond, keskkonnatervis, liikluskäitumine, õnnetused, alkohol, tervisepoliitika, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TapaVald2010.pdf774.79 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Traumad
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Joonised ja tabelid............................................................................................. 2
Sisukord .......................................................................................................... 4
Sissejuhatus..................................................................................................... 6
Terviseprofiili eesmärk ja väärtused ..................................................................... 7
1. Terviseprofiili eesmärk ................................................................................... 7
2. Terviseprofiili väärtused .................................................................................. 7
Hetkeolukord..................................................................................................... 8
1. Üldandmed ................................................................................................... 8
1.1. Valla elanike arv ja pindala........................................................................... 8
1.2. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus..................................................................... 9
1.3. Elussünnid............................................................................................... 11
1.4. Surmad ................................................................................................... 12
1.5. Loomulik iive............................................................................................. 13
1.6. Ränne ..................................................................................................... 14
1.7. Rahvuslik jaotus........................................................................................ 14
1.8. Kohaliku omavalitsuse eelarve ................................................................... 14
2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ..................................................... 16
2.1. Elanike sissetulekud ja maksude laekumine ............................................... 16
2.2. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ............................................................. 16
2.3. Töötus...................................................................................................... 17
2.4. Ravikindlustusega hõlmatus ...................................................................... 18
2.5. Puudega isikud ........................................................................................ 19
2.6. Riikliku toimetulekutoetuse maksmine........................................................ 19
2.7. Täiendavad sotsiaaltoetused...................................................................... 20
2.8. Sotsiaalteenused ..................................................................................... 21
2.9. Haigestumused ....................................................................................... 29
2.10. Traumatism ........................................................................................... 30
2.11. Töökaitse............................................................................................... 33
2.12. Kogukonna motivaatorid........................................................................... 33
2.13. Elanike kaasamine.................................................................................. 34
3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng.................................................... 35
3.1. Õpilaste arv haridusasutustes .................................................................... 35
3.2. Koolikohustuse täitmine ............................................................................ 36
3.3. Noorte süüteod ........................................................................................ 37
3.4. Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu ..................................................... 37
3.5. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond ............................................................. 40
4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond ................................................................. 42
4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad..................................................... 42
4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad............................................... 43
4.3. Transport ja teedevõrk ............................................................................... 44
4.4. Keskkonna mõjurid ................................................................................... 44
4.5. Kuriteod, liiklusõnnetused, tulekahjud ........................................................ 45
4.6. Alkoholi müüvad kauplused ....................................................................... 49
4.7. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ....................................................... 49
5. Tervislik eluviis............................................................................................. 50
5.1. Terviseteabe kättesaadavus ....................................................................... 50
6. Terviseteenused........................................................................................... 51
6.1. Tervishoiu- ja nõustamisteenused............................................................... 51
Terviseedenduse tegevuskava 2010-2014........................................................... 52
Kokkuvõte....................................................................................................... 58
Mõisted.......................................................................................................... 61
Kasutatud allikmaterjalid ................................................................................. 64