Pealkiri: 

Taebla valla terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Taebla Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, keskkond, keskkonnatervis, lapsed, noored, koolid, lasteaiad, füüsiline aktiivsus, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TaeblaVald2010.pdf457.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

1. Üldandmed....................................................................................................3
Ülevaade terviseprofiili koostamisest ja osalenutest ..............................................3
Taebla valla asend, pindala, haldusjaotus ............................................................4
Rahvastik..........................................................................................................4
Taebla valla eelarve ...........................................................................................8
2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused .......................................................9
Tööturu situatsioon ja toimetulek ........................................................................9
Sotsiaalhoolekanne .........................................................................................12
Kogukonna tegevused ja kaasamine .................................................................16
Külaelu...........................................................................................................16
Muud kogukondlikud tegevused.........................................................................17
Kokkuvõtteks ..................................................................................................18
3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond...................................................................19
Elamufond........................................................................................................19
Soojamajandus ................................................................................................20
Vesivarustus- ja kanalisatsioon..........................................................................20
Teed, tänavad, platsid ......................................................................................21
Tänavavalgustus...............................................................................................22
Liikluskorraldus ...............................................................................................23
Ühistransport...................................................................................................23
Maakasutus ...................................................................................................24
Heakord..........................................................................................................24
Loodus- ja muinsuskaitse.................................................................................25
Keskkonnaseisund ja ¿mõjurid..........................................................................26
Turvalisus ja avalik kord.....................................................................................28
4. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng.....................................................31
Õpikeskkond ...................................................................................................31
Lasteaiad ........................................................................................................31
Koolid .............................................................................................................32
Naaberomavalitsuste mõju.................................................................................33
Laste- ja noorsootöö.........................................................................................36
Laste- ja noortekeskused (ANK-d) .....................................................................36
Laste- ja noorsootöö (huvitegevus) koolides ........................................................37
Muu laste- ja noorsootöö ..................................................................................38
Kultuur ja sport ................................................................................................42
Kultuur ............................................................................................................42
Raamatukogud ................................................................................................44
Sport...............................................................................................................45
Muuseum.........................................................................................................48
5. Tervislik eluviis .............................................................................................50
Terviseteabe kättesaadavus...............................................................................50
Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas..................................................50
6. Terviseteenused............................................................................................52
Rahvatervis ja arstiabi........................................................................................52
Nõustamisteenused .........................................................................................53
7. Kokkuvõte ja seiramise kord..........................................................................54
8. Lisad:..........................................................................................................55