Pealkiri: 

Väätsa valla terviseprofiil ja tegevuskava

Autorid: Lugna M , Lieberg S , Vestung M , Kavak T , Pern T , Taalkis A , Hiiemäe I
Väljaandja/tellija: Väätsa Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalteenused, ravikindlustus, tööturg, tööhõive, puuetega inimesed, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, kehakaal, füüsiline aktiivsus, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, keskkond, keskkonnatervis, liikluskäitumine, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VäätsaVald2010.pdf384.13 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS................................................................................................4
1.ÜLDANDMED..................................................................................................5
1.1.Pindala, asend ja piirid..................................................................................5
1.2 Rahvaarv, asustustihedus .............................................................................5
1.3 Sünnid, surmad, loomulik iive ........................................................................7
1.4 Eelarve ........................................................................................................7
2. SOTSIAALNE JA VÕRDSED VÕIMALUSED...................................................10
2.1 Sotsiaalteenused........................................................................................10
2.2 Toimetulek ja ravikindlustusega kaetus .........................................................11
2.2.1.Ravikindlustusega kaetud .........................................................................13
2.3 Töötus........................................................................................................13
2.4 Puuetega inimesed......................................................................................14
2.5 Majanduslikult aktiivsed üksused .................................................................14
2.6 Kogukonna motivaatorid...............................................................................16
2.7 Elanikkonna kaasamine...............................................................................17
2.8 Naabrivalve ................................................................................................18
2.9 Kultuurielus osalemise võimalused ...............................................................18
3.LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG.............................21
3.1 Haridus .....................................................................................................21
3.1.1.Alusharidus .............................................................................................21
3.1.2 Põhiharidus..............................................................................................22
3.2 Noorte huvitegevus .....................................................................................24
3.3.Noorte süüteod ..........................................................................................25
3.4.Laste ohutu elu-ja õpikeskkond ...................................................................26
3.5 Kehaline aktiivsus ja kehakaal .....................................................................27
3.6 Sõltuvusained.............................................................................................27
4.TERVISLIK ELU-,ÕPI- JA TÖÖKESKKOND ....................................................30
4.1 Spordirajatised ja terviserajad.......................................................................30
4.2 Transport ja teedevõrk .................................................................................30
4.3 Keskkonna mõjurid......................................................................................31
4.3.1 Vesi ja õhk .............................................................................................31
4.3.2 Jäätmed..................................................................................................33
4.4 Kuriteod ....................................................................................................34
4.5 Liikluskuriteod -ja õnnetused........................................................................35
4.6 Tulekahjud .................................................................................................35
4.7 Alkoholi müüvad kauplused .........................................................................36
4.8 Tööõnnetused.............................................................................................36
4.9 Kõrgendatud riskiga objektid........................................................................37
4.10 Hulkuvad loomad.......................................................................................37
5. TERVISLIK ELUVIIS ....................................................................................38
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus ................................................................38
5.2.Tervislikku eluviisi toetavad üritused .............................................................38
6. TERVISETEENUSED....................................................................................40
6.1 Tervishoiuteenused .....................................................................................40
6.2 Nõustamisteenused.....................................................................................41
6.3 Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega.......................................42
7.PEAMISED PROBLEEMID............................................................................43
7.1. Üldisemalt ................................................................................................43
7.2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ...................................................43
7.3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng..................................................43
7.4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond ...............................................................44
7.5. Tervislik eluviis...........................................................................................44
7.6. Terviseteenused.........................................................................................44
8.Väätsa vallas töös olevad projektid..................................................................45
9. Terviseedenduse tegevuskava 2010-2013.........................................................46
10. Kasutatud teabeallikad ja kirjandus ..............................................................47