Pealkiri: 

Käina valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Väljaandja/tellija: Käina Vallavalitsus
Märksõnad: vallad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, õpilased, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, koolid, toitumine, spordirajatised, alkohol, terviseteenused, tervisekäitumine, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KäinaVald2010.pdf902.29 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS............................................................................................... 8
1.Käina valla üldandmed ja üldiseloom................................................................. 9
1.1. Rahvastik.......................................................................................................... 9
1.2. Sünnid, surmad, iive.................................................................................. 12
1.3 Kohaliku omavalitsuse eelarve..................................................................... 16
2.Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused....................................................... 18
2.1.Tööturu situatsioon..................................................................................... 18
2.1.1.Maksumaksjad........................................................................................ 18
2.1.2. Keskmine brutokulu ............................................................................... 19
2.1.3 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted............................................................ 20
2.1.4. Töötus................................................................................................... 21
2.2. Toimetulek...................................................................................................... 23
2.2.1. Ravikindlustusega kaetud ja puuetega inimesed........................................ 23
2.2.2. Toimetulekutoetused .............................................................................. 24
2.2.3. Täiendavad sotsiaaltoetused Käina valla eelarvest...................................... 26
2.2.4. Sotsiaalteenused ................................................................................... 26
2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse............................................................. 28
2.3.1. Kogukonna motivaatorid.......................................................................... 28
2.3.2. Elanike kaasamine................................................................................. 28
2.3.3. Kultuurielus osalemise võimalus ............................................................. 28
3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng.................................................. 30
3.1. Õpilaste arv haridusasutustes ................................................................... 30
3.2. Noorte süüteod ........................................................................................ 31
3.3. Laste ja noortega tegelevad asutused.......................................................... 31
3.4. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond............................................................... 32
3.5. Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu...................................................... 33
3.6. Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust................................................................................................ 34
3.7. Koolitoit ................................................................................................... 34
4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond.................................................................. 35
4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad..................................................... 35
4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad............................................... 35
4.3. Transport ja teedevõrk................................................................................ 36
4.4. Keskkonna mõjurid.................................................................................... 37
4.5. Tulekahjud ............................................................................................... 38
4.6. Alkoholi müüvad kauplused........................................................................ 38
5. Tervislik eluviis............................................................................................. 38
5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus............................................................... 38
5.2. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas........................................... 39
6. Tervise teenused ......................................................................................... 40
Kokkuvõte....................................................................................................... 41
Tegevuskava aastateks 2010-2012.................................................................... 43
Allikad............................................................................................................ 49