Pealkiri: 

Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015

Väljaandja/tellija: Tallinna Linnavolikogu
Märksõnad: tervisepoliitika, tervishoid, tervishoiukorraldus, terviseteenused, üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi, õendus, koolid, ennetamine, narkomaania, HIV, AIDS, tuberkuloos, vaktsineerimine, hooldusravi, haiglad, tervishoiutöötajad
Välja antud: 2007
Tüüp: Poliitikadokument
Link: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109569
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Tallinna Linnavolikogu otsustas algatada 2006. aasta detsembris Tallinna tervishoiu arengukava koostamise eesmärgid:
- tervishoiukorralduse territoriaalse võrgustiku strateegiline planeerimine.
- Tallinna elanikele vajalike kvaliteetsete ja kiiresti kättesaadavate tervishoiuteenuste inim- ja materiaalsete ressursside hulga ja paiknemise planeerimine, sh tervishoiuasutuste struktuuri ja mahu kujundamine;
- Tallinna linna elanikele tervishoiuteenuste osutamise koordineerimise ja korraldamise strateegilise süsteemi arendamine.

Tallinna tervishoiu arengukavas 2007-2015 (edaspidi Tallinna tervishoiu arengukava) on analüüsitud järgmiste tervishoiuteenuste osutamist: üldarstiabi, ambulatoorne eriarstiabi, statsionaarne eriarstiabi, hambaravi, kiirabi, õendusabi, koolitervishoid, riskigruppide (sealhulgas ravikindlustusega hõlmamata isikute, Tðernobõli tuumaelektrijaama kahjusid likvideerimas käinud isikute jne) ravi korraldust, ennetustegevust (narkomaania, HIV, tuberkuloos, vaktsineerimine jne), hooldusravi, meditsiinilisi tugiteenuseid (radioloogia, labor jne).

Tallinna tervishoiu arengukavas määratletakse tervishoiuteenuste osutajate tegevus rahvastiku tervise arendamiseks, eesmärgid ja sihid rahvastiku tervisepoliitika põhieesmärkide saavutamiseks ning kirjeldatakse vajalikud meetmed.