Pealkiri: 

Tartu maakonna terviseprofiil

Autorid: Sepma R , Võsaste A , Kampus K , Laak A , Sinijärv A , Eintalu T , Koger A , Tagamets E , Anslan E , Remmelkoor E , Efert R , Kuuspalu K , Rillo K , Saul L
Väljaandja/tellija: Tartu Maavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, eluviisid, terviseteenused, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, traumad, mürgistused, südame-veresoonkonna haigused, nakkushaigused, mittenakkushaigused, tööturg, sotsiaalprobleemid, sotsiaalteenused, kuritegevus, füüsiline aktiivsus, toitumine, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, tervisedendus, õnnetused, riskikäitumine, hinnangud, seksuaalkäitumine, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tartumk2010.pdf1.05 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne
kirjeldus, mis määratleb tervise probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud
tegevused parema tervise saavutamiseks.
Terviseprofiili eesmärk:
- juhtida tähelepanu maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele,
- tagada tervise arendamise temaatika integreerimine maakonna arengukavasse,
- anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas,
- aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks,
- luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.
Terviseprofiili ülesanne:
- koondada tervist puudutav oluline info,
- selgitada välja terviseprobleemid ja ¿vajadused,
- selgitada välja tervist mõjutavad tegurid,
- selgitada välja tervise parendamist võimaldavad tegevused,
- stimuleerida tervisemuutusi,
- edendada valdkondadevahelist koostööd,
- anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele
kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest,
- muuta tervise temaatika nähtavamaks.
Terviseprofiili väljund:
- paikkonnal on olemas terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava, mille alusel on
võimalus taotleda erinevaid toetusi tervise sekkumiste elluviimiseks.
- paikkonnas toimub järjepidev ja jätkusuutlik tervisedenduse protsess.
- paikkonna terviseindikaatorite muutused positiivses suunas.