Pealkiri: 

Venelaste söömishäirete seos isiksuseomadustega

Autorid: Põldsam J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Psühholoogia instituut
Märksõnad: söömishäired, vaimne tervis, venelased
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põldsam2008.pdf420.48 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli uurida Venemaa söömishäiretega inimeste isiksuse viie baasomaduse
seost toitumishoiakutega ja käitumisega, võrreldes neid kontrollgrupi inimestega. Samuti
võrreldi saadud tulemusi söömishäiretega eestlaste valimite tulemustega, selgitamaks välja
kultuurilisi erinevusi. Katseisikud täitsid söömishäirete küsimustiku Eating Disorder
Inventory-2 (EDI-2, Garner, 1991) venekeelse versiooni. Uurimaks erinevusi isiksuses,
täitsid katseisikud venekeelse Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R, Costa,
McCrae, 1989) küsimustiku. Tulemustest selgus, et EDI-2 suudab eristada vene valimis
söömishäire diagnoosiga patsiente normgrupist enamus alaskaaladel. Ilmnes positiivne
seos söömishäirete ja neurotismi vahel. Võrdluses selgus, et Venemaa anorexia nervosa ja
bulimia nervosa diagnoosiga patsientide ja Eesti anorexia nervosa ja bulimia nervosa
patsientide vahel ei olnud statistiliselt olulisi erinevusi ühelgi EDI-2 alaskaalal.