Pealkiri: 

Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses

Autorid: Lõhmus L , Varava L
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: lapsed, tervisedendus, keskkond, lasteaiad, toitumine, füüsiline aktiivsus, traumad, tervislik toitumine, koolitus
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2006_1.pdf734.75 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Selgitamaks, millised on koolieelsetes lasteasutustes laste tervisliku arengu toetamiseks rakendatavad tervisedenduslikud meetmed ja tegevused ning milline on psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna olukord asutustes, korraldas Tervise Arengu Instituut 2006. aasta alguses küsitluse.
Uuringu raport koosneb kaheteistkümnest peatükist ning kolmest lisast. Esimeses peatükis antakse ülevaade "Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005" alaprojekti "Tervist Edendav Lasteaed" eesmärkidest, teostatud tegevustest, TEL võrgustiku arendamise strateegiast ning lõpuks kirjeldatakse tervist edendava lasteasutuse põhimõtteid. Edasi antakse ülevaade uurimuse korraldamisest ning siis osalenud asutustest. Neljandas peatükis kirjeldatakse, kuidas toimub laste ja personali tervise ning heaolu tagamisele suunatud tegevuste juhtimine lasteaedades ning millised dokumendid seda reguleerivad. Viiendas peatükis käsitletakse personali teemat, tuuakse välja vajadused koolitusteks. Kuues peatükk kajastab koostööd erinevate huvigruppidega ning annab ülevaate kuivõrd rahul ollakse koostöövõimalustega erinevatel tasanditel. Seitsmendas peatükis antakse ülevaade lasteaedade osalemisest tervisedenduslikes projektides. Neljas järgnevas peatükis analüüsitakse asutuste sise- ja väliskeskkonda, vaadeldakse keskkonna vastavust erivajadustega lastele ning esitatakse andmed toitlustamise kohta. Kaheteistkümnes peatükk võtab kokku terviseõpetuse ja -kasvatusega seonduvad teemad ning annab ülevaate kehalise aktiivsuse edendamisest. Raporti kokkuvõttes esitatakse koolieelsete lasteasutuste sisehindamise läbiviimise juhendmaterjali põhjal indikaatorid, mille alusel hinnatakse tervisega seotud olukorda asutustes. Raporti lisades tuuakse indikaatorite põhjal andmed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitunud asutuste kohta maakondade lõikes.