Pealkiri: 

Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos

Autorid: Fischer K , Veerus P , Rahu M
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: elukvaliteet, hormoonid, naised, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Fischer K, Veerus P, Rahu M. Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos. Eesti Arst 2009;12:790-6.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/005/ea0912lk790-796.pdf
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Inimese terviseseisundi ja sellega seotud elukvaliteedi hindamiseks ning eri riikide ja uuringute võrdlemiseks on välja töötatud mitmeid standardseid küsimustikke. Üks lihtsamaid võimalusi terviseseisundi subjektiivseks hindamiseks küsitlusuuringutes on paluda inimesel ise hinnata oma tervist viiepalliskaalal (väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb). Üks Euroopas enam kasutatud terviseseisundiga seotud elukvaliteedi küsimustikke on EQ-5D (EuroQol), mis koosneb viiest küsimusest, millest igaüks puudutab elukvaliteedi eri tahku ja millele tuleb vastajal anda hinnang kolmepalliskaalas. Lihtsa tervise enesehinnangu ja EQ-5D seost ning nende seoseid objektiivsete tervisenäitajatega pole palju uuritud, sest enamikus uuringutes on valitud vaid üks meetod terviseseisundi ja/või tervisega seotud elukvaliteedi hindamiseks.
1999-2004 Eestis toimunud rahvusvahelise uuringu "Üleminekuiga ja naiste tervis" andmed pakuvad võimaluse sellisteks võrdlusteks. Teise uuringuaasta lõpus saadeti osalejatele küsitlusankeetküsitlusankeet, mis sisaldas EQ-5D küsimusi, samuti küsimusi tervise enesehinnangu, sotsiaalse staatuse, laste arvu jpm kohta. Küsitlusele vastanud 1251 postmenopausis naise enesehinnang tervisele ja terviseseisundiga seotud elukvaliteet olid omavahel tugevasti seotud, neid mõjutasid isikul esinevate haiguste arv ja nende raskusaste, vanus ja asjaolu, kas vastanu küsitluse hetkel töötas. Abielus või vabaabielus naised ja naised, kel oli rohkem kui üks laps, hindasid oma tervist paremaks.