Pealkiri: 

Pärnu maakonna terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010-2013

Autorid: Metsoja A , Klooster E , Martšenkov H , Fosti M , Matvere H , Rahu A , Kustasson K , Udu K , Mitrahovitš N , Kraak A , Kadak P , Reisenbuk H
Väljaandja/tellija: Pärnu Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Pärnu
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pärnumk2010.pdf2.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili üldeesmärgiks on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud maakonna terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks seatud prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendusteed.

Kuna käesoleva terviseprofiili koostamisel nappis ajaressurssi kogu maakonna elanike tervisekäitumise ja subjektiivsete hinnangute kogumiseks ja detailsemate küsitluste või uuringute läbiviimiseks, siis on antud terviseprofiili eesmärgiks anda esialgne ülevaade rahva tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et kavandada tervisedenduse edasist arengut. Rahvastiku tervis on pidevas muutuses, seetõttu tuleb igal aastal täiendada ja uuendada ka terviseprofiili.