Pealkiri: 

Kanepitarvitamise riskid noorte perspektiivist

Autorid: Võõbus V
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut
Märksõnad: kanep, narkootikumid, suitsetamine, hoiakud, noored
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Võõbus2008.pdf252.21 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Eestis on kanepi tarvitamine noorte seas viimase aastakümne jooksul märgatavalt suurenenud. Kanepitarbimise levikut soodustavad uimasti kättesaadavus, individualistlikud väärtused ning läänest ülevõetud hedonistlik noortekultuur, kus kanepitarbimine on normaliseeritud (vt. ka Parker jt. 1998, Allaste 2005). Seni on Eestis läbi viidud kvalitatiivsed uuringud keskendunud uimastitarvitamisele suhteliselt piiritletud subkultuurides või tudengite seas (vt. ka Vihma 2006, Allaste 2005). Koolinoorte uimastitarbimist on uuritud kvantitatiivsete uuringute abil, mis annavad ülevaate uimastite levikust koolinoorte seas, kuid ei anna teavet uimastitarbimise põhjuste ning uimastitealaste hoiakute kohta.
Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata kanepit tarvitavate noorte teadlikkust selle tegevusega kaasnevatest riskidest, ning anda ülevaade riskide maandamise strateegiatest. Teoreetiliseks lähtekohaks valisin ma Bergeri ja Luckmanni (1966) sotsiaalkonstruktivistliku teooria, mille kohaselt sotsiaalne maailm, sh. riskid on sotsiaalselt konstrueeritud. Töö põhineb kolmekümnel süvaintervjuul, mis viidi läbi meelelahutuslikel eesmärkidel kanepit suitsetavate noortega. Intervjuud viidi läbi 2006. aasta suvel Tallinnas ning Rakveres. Andmete analüüsis on kasutatud põhistatud teooriat (Charmaz 2005).