Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2009 (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Hein P
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, hinnangud, tervisepoliitika, lapsed, noored, liikluskäitumine, meedia
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI_2010_1.pdf243.24 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ja selle muutmise võimalustesse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike hinnanguid enda ja elanike üldisele alkoholi tarbimisele, tarbimiseelistusi erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2009. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes varasemate aastatega. EKI alustas elanike alkoholi tarbimise uuringuid 1990. aastal ja iga-aastaseid alkoholipoliitika uuringuid 2001. aastal.
Uurimistöö tugineb 1167 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2009. a detsembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (leibkonnaliikme kohta kuus) järgi. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse, soo ja rahvuse järgi kaalutud (üldjaotused on toodud lisas 1). Küsitletud kogumi iseloomustus on esitatud lisas 3.