Pealkiri: 

Kõrge ja madala enesehinnangulise tervise vanus-sõltuvad prognoosijad

Autorid: Reile R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Märksõnad: tervislik seisund, hinnangud, rahulolu, demograafilised näitajad, vaimne tervis, sotsiaalmajanduslikud näitajad
Välja antud: 2010
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reile2010.pdf524.87 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Vaimne tervis
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks on analüüsida füüsilis-funktsionaalse tervise, psüühilise tervise ja rahuloluhinnangute seoseid enesehinnangulise tervisega, uurides nende tegurite võimalikke erisusi kõrge ja madala tervise enesehinnangu korral ja püüdes tuvastada võimalikke ealisi erinevusi hea ja halva tervise enesehinnangu prognoosijates.

Magistritöö eesmärgist tulenevalt on määratletud järgmised uurimisküsimused:
1) Millised analüüsil kasutatud tunnustest on seostatavad enesehinnangulise tervisega?
2) Millised füüsilis-funktsionaalset tervist, psüühilist tervist ja subjektiivset rahulolu mõõtvatest tunnustest seostuvad kõrge ja millised madala enesehinnangulise tervisega?
3) Millised on võimalikud erinevused sotsiaal-demograafiliste tunnuste prognoosivõimes kõrge ja madala enesehinnangulise tervise puhul?
4) Millised on võimalikud ealised erinevused kõrge ja madala enesehinnangulise tervisega seostatavates tegurites?

Magistritöö esimeses osas esitatakse ülevaade erinevatest teoreetilistest lähenemistest tervise ja haiguse kontseptsioonidele, selgitatakse subjektiivse tervise enesehinnangu metodoloogilist tausta ning esitatakse kokkuvõte erinevatest empiirilistest leidudest selle üldise terviseseisundi indikaatori rakendustel nii Eestis kui maailmas. Teine peatükk tutvustab uuringu metoodikat. Kolmandas peatükis esitatakse uuringu tulemused ja neljas peatükk käsitleb neid leide võrdluses varasemate uuringutega.