Pealkiri: 

Aeroobse võimekuse näitajad 15-19-aastaste Saue ja Saku Gümnaasiumi õpilastel stepptesti põhjal

Autorid: Toomingas T
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, õpilased, noored
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Toomingas2009.pdf1.25 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö autori eesmärgiks on selgitada, milline on Saue ja Saku Gümnaasiumi 15-19- aastaste noorte aeroobne kehaline võimekus.

Uuringu eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor järgmised ülesanded:
saada kirjanduse põhjal ülevaade 15-19-aastaste noorte kehalisest arengust,
-võimekusest ja -aktiivsusest ning neid mõjutavatest teguritest; määrata standartiseeritud stepptesti kasutades Saue ja Saku Gümnaasiumi 15-19- aastaste õpilaste aeroobne kehaline töövõime ning anda sellele hinnang; võrrelda saadud tulemusi aastal 2000 läbiviidud uuringuga; määrata Kuitunmäe ja Põhja-Tapiola kooli 15-aastaste õpilaste aeroobne võimekus ja võrrelda seda Eesti samaealiste õpilaste aeroobse võimekuse näitajatega; selgitada õpilaste kehaline aktiivsus ja osalemine sporditreeningul ankeetküsimustikku kasutades; uurida seoseid noorte aeroobse võimekuse ja kehalise aktiivsuse vahel.

Töö koosneb kolmest peatükist. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade kehalisest arengust, võimekusest ja aktiivsusest noorukieas. Teises osas selgitatakse uuringu metoodikat ning kolmandas analüüsitakse uurimustöö tulemusi. Töös on kasutatud 48 kirjandusallikat. Uurimus sisaldab 26 tabelit, 16 joonist ja 2 lisa.