Pealkiri: 

Erasektori roll rekreatiivsete tegevuste ja tervislike eluviiside toetajana

Autorid: Mamontov K
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Kehakultuuri teaduskond
Märksõnad: rekreatsioon, eluviisid, ettevõtted, töötajad, tervislik eluviis, seadused, töökeskkond, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Mamontov2007.pdf282.52 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Uurimuse eesmärkideks on:
1. kaardistada, millised on erasektorile pandud funktsioonid inimeste tervislike eluviiside kujundamisele kaasaaitamisel;
2. kirjeldada, kuidas erasektori ettevõtted käsitlevad erasektori rolli Eesti elanike rekreatiivsete tegevuste arendamisele ja oma ettevõtte töötajate tervislike eluviiside toetamisele kaasaaitamisel.

Eesmärkide saavutamiseks otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas ja kuidas on Eesti Vabariigi seadustes ja õigusaktides ning erinevates strateegiates määratletud erasektori funktsioonid elanike tervislike eluviiside toetajana?
2. Millisel määral on tõusnud päevakorda ettevõtte osalus sotsiaalsetes võrgustikes?
3. Kuidas väärtustatakse ettevõttes inimkapitali, intellektuaalset kapitali ning kas seda nähakse ühiskonna sotsiaalse kapitali olulise osana?
4. Kuivõrd oluliseks peetakse ettevõttes ühiskonnakasulikku mõtteviisi, sotsiaalset vastutust, säästva arengu printsiipi ning jätkusuutlikkuse põhimõtteid?
5. Millist rolli näeb ettevõte inimeste töövõime säilitamisel ja töökeskkonna hoidmisel?
6. Millised on ettevõtete juhtide hoiakud erasektori rollist Eesti elanike rekreatiivsete tegevuste arendamisele kaasaaitamisse ja "Eesti liikumisharrastuse arengukava" ellurakendamisse?
7. Kuidas ja milliseid võimalusi on ettevõtetes loodud oma töötajate tervisliku töökeskkonna ja rekreatiivsete tegevuste toetamiseks?
8. Kas ja kuidas seadused ja õigusaktid soodustavad, piiravad või takistavad erasektoril kaasa aidata elanike tervislike eluviiside edendamisele?

Töö põhisisu on jagatud kolme ossa. Esimeses osas antakse teoreetiline ülevaade kodanikuühiskonnast ja ettevõtlusest, inimeste heaolust ja tervisest ning organisatsioonikultuurist ja töötervishoiust. Teine osa käsitleb erasektori ja elanike tervislike eluviiside vahelisi seoseid, mis kajastuvad seadustes, õigusaktides ja strateegiates Eesti Vabariigis. Kolmanda osa moodustab empiiriline uurimus.