Pealkiri: 

Terviseedenduse võimalused Stroomi puhkealal

Autorid: Lutter H
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, tervisedendus, tervisekäitumine, keskkond
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lutter2009.pdf348.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks on analüüsida, kas ja kuidas mõjutab sellise lähiliikumispiirkonna olemasolu kohaliku kogukonna tervisekäitumist, millised võimalused see annab terviseedenduseks ja kuidas on neid võimalusi reaalselt kasutatud.

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgmised ülesanded: anda ülevaade terviseedenduse aspektidest; uurida terviseedenduse aspektide mõju ja esinemist Stroomi puhkealal; uurida, kuidas tajuvad puhkeala külastajad terviseedenduse mõjutegureid Stroomi puhkealal; analüüsida, kuidas oleks võimalik mõjutada puhkeala külastajate tervisekäitumist positiivses suunas.

Töö koosneb kolmest osast: esimeses osas antakse ülevaade terviseedenduse ülesannetest ja uurimisvaldkondadest, vastavast teoreetilisest kirjandusest ja õigusaktidest. Töö teises osas kirjeldatakse Stroomi puhkealal autori poolt läbi viidud uuringut, mis koosneb ankeetküsitlusest ja vaatlusest. Uuring viidi läbi 2007. ja 2009. aasta kevadel jätkuna autori bakalaureusetööle ning annab ülevaate puhkeala külastajate hoiakutest ja tervise(käitumis)teadlikkusest. Ankeetküsitluse küsimustik on koostatud nii, et vastused kajastaksid võimalikult laialdaselt tervisekäitumist mõjutavaid aspekte - bioloogilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja keskkonna mõjutegureid. Töö kolmandas osas analüüsin tulemusi lähtudes terviseedenduse teooriatest ning Stroomi puhkeala võimalusi terviseedenduse ja kogukonna tervisekäitumise jätkuvaks mõjutamiseks ja arendamiseks.