Pealkiri: 

Erinevad ühiskonnaelu sektorid spordis

Autorid: Arro M
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Kehakultuuri teaduskond
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, sport
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Arro2006.pdf471.33 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks seati kirjeldada spordiorganisatsioonide organisatsioonilise süsteemi toimimist erinevates ühiskonnaelu sektorite lõikes ning selgitada nende sektorite spetsiifikat ja koostöö võimalusi spordi arendamisel.
Seatud eesmärkide saavutamiseks, seati järgnevad ülesanded: kirjanduse põhjal kirjeldada erinevate ühiskonnaelu sektorite olemust ja toimimist ühiskonnas; kirjanduse põhjal kirjeldada erinevate ühiskonnaelu sektorite olemust ja toimimist spordis; analüüsida erinevate ühiskonnaelu sektorite toimimist spordis; selgitada välja spordisüsteemi edendamise võimalusi nende sektorite vastastikuses koostöös ja põimumises.
Nende ülesannete täitmiseks teostati: koostati kirjanduse ülevaade ühiskonnaelu kolme sektorilisest käsitlusest ja spordisüsteemi asetumisest sellesse; koostati kirjanduse ülevaade kodanikeühiskonnast; selgitati traditsioonilise spordi organisatsioonilise mudeli toimimise problemaatikat; selgitati ja analüüsiti Eesti spordisüsteemi toimimist erinevate sektorite aspektist ekspertintervjuude abil; prognoositi arenguid ja töötati välja soovitusi spordisüsteemi efektiivsemaks toimimiseks.
Töö tulemusi saab kasutada Eesti spordi arendamisel erinevate ühiskonnaelu sektorite abil ning nende koostöö kaudu.