Pealkiri: 

Joobes sõidukijuhtimise eest kriminaalhooldusele suunatud isikute liiklusohutusprogrammis osalemise tulemuslikkuse analüüs

Autorid: Tammiste B , Ahven A , Kruusement A
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium: Kriminaalpoliitika osakond
Märksõnad: liiklusohutus, alkohol, liikluskäitumine
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tammiste2008_1.pdf435.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada, milline on joobes juhtimise eest kriminaalhooldusele määratud isikutele mõeldud liiklusohutusprogrammi (LOP) tulemuslikkus Eestis.
Käesolevas aruandes antakse ülevaade: LOPi rakendamise senisest praktikast Eestis (korralduslikud probleemid ning programmi tulemuslikkus); joobes juhtidele mõeldud rehabiliteerimise programmide rakendamisest ning nende hindamisest välisriikides; LOPide edukuse hindamise viisidest ning seniste programmide edukusest välisriikides ja Eestis; peamistest kriteeriumidest, millele tulemuslik LOP peaks vastama (senise praktika ning analüüside põhjal).
Peamised uurimisküsimused olid järgmised: kuivõrd tulemuslik on roolijoodikutele mõeldud LOP? Kas ning millised on LOPi organisatoorse korralduse probleemid, kas programmi toimimise eeldused on täidetud? Milline on kriminaalhooldusametnike ning programmi rühmatööde läbiviijate hinnang LOPile ning selle tulemuslikkusele? Milline on LOPis osalenud roolijoodikute hinnang programmile ning kuidas on nende suhtumine ning käitumine muutunud pärast programmis osalemist?
Uuringu sihtrühmadeks olid: LOPi läbinud isikud; kriminaalhooldusametnikud, kes olid suunanud oma kliente LOPis osalema või oleksid saanud seda teha; liiklusohutusspetsialistid, kes olid viinud läbi rühmatöid LOPi ühe osana.