Pealkiri: 

Eesti liiklusohutuse tegevuskava aastateks 2007-2010 vahearuanne

Autorid: Antov D , Laving J , Metsvahi T , Sannik S
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: Teedeinstituut
Märksõnad: liiklusohutus, liiklus, liikluskäitumine, liiklusõnnetused, koolitus
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Dago2007.pdf1.11 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Töö on valminud Maanteeameti tellimusel ja käsitleb Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi aastateks 2003-2015 esimese etapi (2003-2006) meetmete täitmist ning mõju hindamist, samuti on antud hinnang, millised esimese etapi meetmed võiksid jätkuda ka teise etapi (2007-2010) tegevuskavas.
Liiklusohutusprogrammi I etapis oli ette nähtud: tõhustada organisatsioonilist tööd, eelkõige seadusandluse teel, loomaks tingimusi järgnevate etappide rakendamiseks ning kogu tegevuse rahastamiseks; panna alus laste liikluskasvatuse ning noorte juhtide ettevalmistuse süsteemi arengule, mille efekt avaldub pikema ajaperioodi jooksul; tõhustada kampaaniaid inimese käitumise mõjutamiseks ja hoiakute kujundamiseks; analüüsida karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku alusel määratud liiklusalaste karistuste ning hoiatuste efekti: selgitada välja teede ja tänavate liiklusohtlikud kitsaskohad (liiklusõnnetuste koondumiskohad) ja alustatakse nende ohtlikkuse vähendamist, eeskätt mitmete pilootprojektide käivitamise teel; luua inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuste süvaanalüüsi ekspertgrupid maakondades.
Rahvusliku liiklusohutusprogrammi realiseerimise tagatisi pole paraku suudetud realiseerida - puudub laiahaardeline ja süsteemne, erinevaid tegevusvaldkondi haarav koordineeritud tegevus, koostöö riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil on tagasihoidlik, õigusregulatsiooni täiendamine on lõpuleviimata ja rahastamise küsimus on praktiliselt lahendamata, vabatahtlik initsiatiiv ei toeta riiklikke eesmärke ega vabatahtlikku initsiatiivi ning regionaalse ja kohaliku tasandi tegevus on väheefektiivne, vahel aga koguni eirab RLOP eesmärke. Kuigi formaalselt on RLOP Vabariigi Valitsuse üheks tegevuskavaks, ei tegele Valitsus ega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, rääkimata teistest asjassepuutuvatest ministeeriumidest, piisavalt liiklusohutuse sisuliste küsimustega.