Pealkiri: 

Tervishoiuvaldkonna töötajate vajadus ja koolitustellimus

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: tervishoiutöötajad, tervishoiukorraldus, koolid, andmed, koolitus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2005_1.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas riik suudab tagada olemasoleva tervishoiusüsteemi piisava varustatuse tervishoiutöötajatega.
Auditi objektiks oli tervishoiuvaldkonna töötajate vajaduse hindamise ning koolitustellimuse kujundamise protsess ja selle tulemuslikkus ning selles protsessis kasutatavate andmete kvaliteet ning usaldusväärsus.
Auditeeritud asutused olid Sotsiaalministeerium, Tervishoiuamet, Haridus- ja Teadusministeerium. Auditi käigus vaadeldi ka erialaseltside, raviasutuste ja meditsiinivaldkonna koolitusasutuste tegevust tervishoiuvaldkonna töötajate vajaduse kavandamisel ja koolitustellimuse kujundamisel.
Audit hõlmas tervishoiuteenuste korraldamise seaduses nimetatud tervishoiutöötajaid (arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad) ning teisi seaduses nimetamata, kuid koolides õpetatavaid ja tervishoiuteenust osutavaid või selle osutamisega seotud spetsialiste: füsioterapeut, radioloogiatehnik, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut.
Auditis keskenduti tervishoiuteenuse osutamisega otseselt seotud erialadele, vaatluse alt jäid välja ravimite valmistamise ja müügiga tegelevad spetsialistid (proviisorid, farmatseudid).
Audit hõlmas kõiki koolitusasutusi, kus tervishoiuvaldkonna töötajaid välja õpetatakse: arstide osas Tartu Ülikooli; õdede, ämmaemandate ja teiste tervishoiuteenust osutavate spetsialistide osas Tallinna Meditsiinikooli, Tartu Meditsiinikooli ja Kohtla-Järve Meditsiinikooli.
Auditis ei käsitletud tervishoiuvaldkonna töötajate koolituse kvaliteeti, täienduskoolitust ega piirkondlikku vajadust.