Pealkiri: 

Lastekaitse kontseptsioon

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: lapsed, lastekaitse, väärkohtlemine, vägivald, puuetega lapsed, tervishoid, terviseteenused, nõustamine, koolid, erikoolid, seadused
Välja antud: 2005
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2005_4.pdf204.7 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Traumad
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Lastekaitsekontseptsiooni ptk-s "Tervis ja heaolu" käsitletakse laste heaolu tagamist piisavate tervisehoiu-, nõustamis- ja hooldusteenustega kaetuse läbi, seda ka erikoolides ja lastekodudes viibivatele lastele. Põgusalt puudutatakse ka puudega laste vajadusi abivahendite soetamisel ja nende hooldajate toetus- ja nõustamisteenuse vajadust.
Lisaks sellele käsitletakse kontseptsioonis laste kaitset väärkohtlemise ja vägivalla eest ning ohvrite resotsialiseerimist. Tehakse ettepanekud arendada seadusandlust spetsialistide, ohvri ja väärkohtlemise toimepanija kohustuste ja õiguste täpsustamiseks ning tegutsemispõhimõtete väljatöötamiseks.
Kontseptsiooni eesmärgiks on luua terviklik süsteem lapse õiguste kaitse korralduseks ning teha ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks lapse õigusi ja kaitset sätestavatesse ja reguleerivatesse seadustesse (nt perekonnaseadus). Üks võimalik meede eesmärgi saavutamiseks on koostada uus praktilist rakendust võimaldav lastekaitse seadus. Lastekaitse kontseptsioon ning sellele järgnev lastekaitse seadus täidavad eesmärki täpsustada ÜRO lapse õiguste konventsiooni nõudeid vastavalt Eesti kontekstile selgete ning üheselt mõistetavate juhistega. Samuti on eesmärgiks ühtlustada üle-eestilist lastekaitsetöö praktikat, et oleks tagatud standarditele vastav ning kvaliteetne abi lapsele ja perele terves Eestis.