Pealkiri: 

Töö- ja puhkeaja järgimise uuring Eesti maanteetranspordi ettevõtetes

Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ettevõtjad, töötajad, tööandjad
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTKArenduskeskus2004.pdf614.79 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Antud uurimistöö eesmärgiks on uurida töö-ja puhkeaja (AETR) nõuete täitmist autojuhtide poolt ja nende eiramise oluliste põhjuste väljaselgitamist ning nende analüüsi. Uurimistöö vajadus tuleneb sellest, et auto- ja bussijuhtide töötasusüsteem on mitmetes ettevõtetes ajapõhine, mis omakorda tingib lubatud tööaja ületamise ja sellega kaasneva juhtide üleväsimuse. Kuna töö-ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist jälgitakse Euroopa Liidu riikides märksa tõhusamalt, kui seni Eestis, siis on selle probleemi analüüs ajakohane. AETR nõuetest kinnipidamine ja selle uuring on oluline nii liiklusohutuse kui ka Eesti veoettevõtte maine seisukohalt.
Antud uurimistöö sihtgrupiks on siseriiklike ja rahvusvaheliste vedudega tegelevad kauba-ja sõitjateveo ettevõtted. Uurimistöö koosneb kvantiteetuuringust, mille käigus analüüsitakse sõidumeeriku salvestuslehtedel olevat informatsiooni ja tuuakse välja põhilised nõuete rikkumised. Kvalitatiivne uuring keskendub ettevõtete vedude eest vastutavate isikute anketeerimisele (intervjueerimisele), selgitamaks välja ettevõtete poolne suhtumine AETR nõuete täitmisel.

Uuring viidi läbi kahes etapis:
1. Sõidu- ja puhkeaja rakendamise kontroll.
2. Vedude eest vastutavate spetsialistide küsitlus.
Sõidu- ja puhkeaja rakendamise kontrolli käigus analüüsiti Eesti Vabariigi 5 erineva regiooni - Tallinn, Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Ida-Virumaa - autojuhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmist sõidumeeriku salvestulehtede alusel. Vedude eest vastutavate spetsialistide küsitlus viidi läbi Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimunud täiendkoolituse ajal.

Uuring koosneb järgmistest osadest:
1. Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja kestust reguleeriv seadusandlus (väljavõtted seadusandlikest aktidest)
2. Salvestuslehtede kontrollimise metoodika
3. Kokkuvõte mootorsõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja kestuse uurimusest
4. Vedude eest vastutavate spetsialistide küsitluse tulemused
5. Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete mittetäitmise mõju liiklusohutusele
6. Ettepanekud mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete mittetäitmise parandamiseks
Lisad. Sõidumeeriku kasutamisel sagedamini esinevad vead.