Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2006

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ohutus, alkohol, jalakäijad
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2006_Iosa.pdf422.75 kBAdobe PDF
Stratum2006_IIosa.pdf268.29 kBAdobe PDF
Stratum2006_IIIosa.pdf391.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liikluskäitumise monitooringu projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks saada usalduslik ja põhjendatud ülevaade liikluskäitumise aspektidest Eestis. 2001.a projekti käigus töötati välja monitooringu läbiviimise metoodika, viidi läbi pilootuuring ning esitati täiemahulise uuringu- küsitluse ja vaatlustetulemused. 2002-2005.aastal viidi läbi täiemahuline, väga paljus eelnevale sarnanenud uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda käesoleva aasta tulemusi eelmistel aastatel saaduga.

Ka käesolev uuring järgib üldjoontes varasemate uuringute metoodikat ja teostamise põhimõtteid, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks on anda usaldusväärne võrdlus eelmise aasta uuringuga, määramaks trende. Siiski on tellija- Maanteeameti ettepanekul käesolevasse uuringusse sisse viidud olulisi erinevusi võrreldes 2005.aasta uuringuga. Kui LiMo2005 projekt jagunes kaheks põhiosaks: elanike küsitluseks (liiklejate hinnangu saamiseks) liikluskäitumise üksikute alateemade kohta ja välivaatlusteks tänavatel ja maanteedel, liikluskäitumise tegeliku olukorra selgitamiseks, siis 2006.aastal otsustati küsitlust mitte teostada, selle asemel aga suurendada märgatavalt vaatluste mahtu, tuues sisse uusi vaatlusteemasid.

2006.aasta monitooringu vaatluste osa hõlmab järgmiseid liikluskäitumise valdkondi:
1. fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide (a) ja jalakäijate (b) poolt;
2. suunatulede kasutamine;
3. jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal;
4. sõidukiirus maanteedel;
5. joobes juhtimine.
6. laste turvavarustuse kasutamine;
7. turvavöö kasutamine

Uued vaatlusteemad (2005.aastal teostamata):
8. sõidukiirused linnades
9. mobiiltelefoni kasutamine juhtide poolt;
10. juhtide käitumine raudtee ülesõitudel.

Vaatlusi ei teostatud 2006.aastal sõidutulede (päevatulede) kasutamise suhtes valge ajal, kuna eelmistel aastatel on see näitaja osutunud väga kõrge järgimisega meetmeks.

Ülalloetletud teemade osas on teemade 6, 7, 9 ja 10 uuringud ja analüüsi on koostanud OÜ Sõiduohutuse Teaduskeskus ja selle tulemused on koondatud käesoleva aruande teise osasse. Kiiruskäitumise teema käsitlemisel maanteedel kasutatakse automaatse mõõtesüsteemi andmeid, viienda alateema käsitlemisel Politseiameti andmeid, mis põhinevad reidide "Kõik puhuvad!" tulemusi. Kogu uuringu kokkuvõte on toodud aruande III osas.