Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2005.

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, ohutus, liiklusohutus, jalakäijad, hinnangud, hoiakud, alkohol
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2005_Iosa.pdf427.16 kBAdobe PDF
Stratum2005_IIosa.pdf414.64 kBAdobe PDF
Stratum2005_IIIosa.pdf702.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liikluskäitumise monitooringu projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks saada usalduslik ja põhjendatud ülevaade liikluskäitumise aspektidest Eestis. 2001.a projekti käigus töötati välja monitooringu läbiviimise metoodika, viidi läbi pilootuuring ning esitati täiemahulise uuringu- küsitluse ja vaatluste- tulemused. 2002- 2004.aastal viidi läbi täiemahuline, väga paljus eelnevale sarnanenud uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda käesoleva aasta tulemusi eelmistel aastatel saaduga.

Ka käesolev uuring järgib võimalikult maksimaalsel määral varasemate uuringute metoodikat ja teostamise põhimõtteid, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks on anda usaldusväärne võrdlus eelmise aasta uuringuga, määramaks trende.

LiMo2005 projekt jagunes kaheks põhiosaks:
- elanike küsitlus (liiklejate hinnangu saamiseks) liikluskäitumise üksikute
alateemade kohta;
- välivaatlused tänavatel ja maanteedel, liikluskäitumise tegeliku olukorra
selgitamiseks.

Monitooringu küsitluse osa hõlmas Eesti 1000 elaniku ankeetküsitluse läbiviimist ja andmete töötlemist, eesmärgiga selgitada välja elanike hinnang liikluskäitumise üksikutele aspektidele. Liikluskäitumise monitooringu küsitlusuuringu läbiviimist ja selle tulemusi käsitletakse käesoleva aruande I osas.

Monitooringu vaatluste osa hõlmab järgmiseid liikluskäitumise valdkondi:
1. fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide (a) ja jalakäijate (b) poolt;
2. sõidu- ja suunatulede kasutamine;
3. jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal;
4. sõidukiirus ja pikivahed;
5. joobes juhtimine.
6. laste turvavarustuse kasutamine;
7. turvavöö kasutamine;

Ülalloetletud teemade osas on teemade 1a, 6 ja 7 uuringud ja analüüsi on koostanud OÜ Sõiduohutuse Teaduskeskus ja selle tulemused on koondatud käesoleva aruande teise osasse. Alateemade 1b, 2 ja 3 osas on läbi viidud spetsiaalsed väliuuringud erinevates linnades ja maanteedel. Kiiruste ja pikivahe teema käsitlemisel kasutatakse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmeid, viienda alateema käsitlemisel Politseiameti andmeid, mis põhinevad reidide "Kõik puhuvad!" tulemusi. Nimetatud vaatluste tulemused ja kogu uuringu kokkuvõte on toodud käesoleva uuringu III osas.