Pealkiri: 

Rahvastiku tervise arengukava

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: rahvastik, rahvatervis, arengukavad, lapsed, solidaarsus, võrdsus, tervishoid, võimestumine, suremus, haigestumus, keskkond, tervislik eluviis, tervisepoliitika, haiguskoormus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2008_2.pdf586.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Rahvastiku tervise arengukavas püstitatakse strateegilisi eesmärke rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks. Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on olulisel kohal rahvastiku iibe positiivseks muutmine, eeldatava ja tervena elatud eluea pikenemine ning need suunad on aluseks ka kõigile käesolevas rahvastiku tervise arengukavas välja toodud eesmärkidele ja tegevustele.
Rahvastiku tervise arengukava prioriteetide aluseks on meie ühised väärtused, nagu inimestevaheline solidaarsus, võrdsed võimalused ja õiglus, juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja kodanikuühiskonna võimestumine. Jagame neid väärtusi teiste Euroopa Liidu liikmetega ja nii toetavad mitmed planeeritavad üleeuroopalised tegevused Eesti püüdlusi uute rahvastiku tervise eesmärkide saavutamisel. "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" üldeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud ka arengukava üldeesmärgi täitmiseks seatud prioriteedid, strateegilised eesmärgid ning meetmete kompleksid.