Pealkiri: 

Eakate hoolduse korraldamine Eestis: tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö

Autorid: Oja K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond
Märksõnad: tervishoid, terviseteenused, hooldusravi, sotsiaalteenused, maakonnad, linnad, perekond, vanurid, hooldus
Välja antud: 2004
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Oja2004.pdf710.66 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö empiirilise osa eesmärk on välja selgitada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamisel tehtav koostöö, probleemid erinevate teenuste osutamisel ja edaspidised tulevikuperspektiivid vastava valdkonna arendamisel.

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi uurimus ajavahemikul 01. aprill ¿ 30. aprill 2003. a, mis koosnes poolstruktureeritud intervjuude teostamisest ja analüüsimisest. Valimisse oli kaasatud 17 eksperti erinevatest maavalitsusest, lisaks eraldi Tallinna ja Tartu linnadest. Intervjuudest kogunenud andmeid analüüsiti lähtuvalt cross-case meetodist.

Tervishoiu- ja sotsiaalsektori koostööd ei ole autorile teadaolevatel andmetel varem sellisel kujul (maakonna tasandil) uuritud. Sellest lähtuvalt ei püstita töö autor antud valdkonna kohta hüpoteese, vaid tuginedes teoreetilises ülevaates toodud andmetele ning lähtudes uurimuse eesmärgist, püstitab järgmised uurimisülesanded: välja selgitada, millised on kokkupuutepunktid eakate hoolduse korraldamisel tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vahel; välja selgitada, kuidas on kaasatud eakate hooldusesse mitteformaalsed abistajad; välja selgitada, millised probleemid nende valdkondade koostööd maakondlikul ja kohalikul tasandil takistavad; välja selgitada, kuidas neid probleeme lahendada.

Uurimisküsimused on:
1) Milliste keskuste/isikute vahel koostööd tehakse?
2) Milliseid partnereid peetakse koostöö tegemisel oluliseks?
3) Milline on koostöölaad ja põhilised raskused?
4) Millised on arvamused koostöö vajalikkusest?
5) Milliseid muudatusi peetakse vajalikuks?