Pealkiri: 

Organisatsioonikultuur tervishoius SA Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel

Autorid: Saame I
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: tervishoiukorraldus, tervishoid, haiglad, hinnangud, tervishoiutöötajad
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Saame2009.pdf531.8 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on avada Eesti tervishoiuasutuse olemust uudsest vaatenurgast, kirjeldades raviasutust organisatsiooniteooriast lähtuva organisatsioonikultuuri (edaspidi OK) mõiste, teoreetilise käsitluse ning kvantitatiivse uurimisvahendi abil mõõdetud tulemuste kaudu. OK-i käsitlus on organisatsioonide uurimise meetod, mis aitab organisatsiooni töötajate poolt jagatud väärtuste, hoiakute ning uskumuste kaudu mõista organisatsiooni kui sotsiaalse keskkonna toimimise tagamaid. OK-i käsitlus on maailmas laialdast kasutust leidnud, sh tervishoiusüsteemide, tervishoiuteenuse osutajate gruppide ning üksikute raviasutuste tegevuste analüüsimisel ja arendamisel. Eesti tervishoius on käesolev OK uuring üks esimestest.
Uuritavaks organisatsiooniks oli SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi kliinikum) kuus erialakliinikut. OK-i mõõtmiseks kasutatud uurimisvahend tugines konkureerivate väärtuste mudelil, mille põhjal välja töötatud uurimisvahendeid on kasutatud paljudes, sh ka tervishoiuasutuste OK-i uuringutes. Eestikeelset uurimisvahendit kasutati tervishoius esmakordselt. Uurimisvahend oli usaldusväärne ning võimaldas kirjeldada OK-i mudeleid uuritud kliinikutes. Faktoranalüüsi tulemuseks oli erinevalt neljatüübilisest teoreetilisest mudelist kolmetüübiline OK-i mudel.
Läbilõikelise küsitlusuuringu tulemused näitasid, et domineerivaks ning erinevaid gruppe ühendavateks organisatsiooni kultuurilisteks väärtusteks uuritavates asutustes oli sisemiste protsesside OK-i tüüp, millele järgnes tulemuste OK-i tüüp. Nende kahe OK-i tüübi kõrged hinnangud näitasid, et uuritud asutuses hinnati stabiilsust ning püüti kontrollida nii organisatsiooni sees kui väljas toimuvat. Sarnase OK-i mudeli esinemine eri kliinikutes näitas, et peale 1999¿2000 aastatel kliinikumis toimunud ümberkorraldusi on organisatsioonis kujunenud ühtne, stabiilsust, efektiivsust ja tulemuste saavutamist toetav OK. Uurimuse tulemused lubavad väita, et Eesti haiglasüsteemis aastail 1999¿2003 toimunud reformide ja kliinikumi reorganiseerimise majandusliku efektiivsuse eesmärkidel on olnud mõju töötajate hinnangute kujunemisele. Kuigi kõik OK-i tüübid olid uuritud kliinikutes suhteliselt võrdselt levinud, ei tohiks organisatsiooni senine orienteeritus kontrollile ja reglementeeritusele jätta varju avatusele ja inimsuhetele suunatud väärtuseid. Organisatsiooni paindlikkus toetab kliinikumi strateegiliste eesmärkide saavutamist, nt kaasaegse tehnoloogia rakendamist või avatust koostööle teiste raviasutustega.