Pealkiri: 

Immuniseerimise järelevalves esinevad probleemid

Autorid: Rudov T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: immuniseerimine, vaktsineerimine, tervisekaitse, perearstid, maakonnad, nakkushaigused, seadused
Välja antud: 2003
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rudov2003.pdf6.23 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Tervisekaitse
Kirjeldus: Immunoprofülaktika on oluline arstlik tegevus pidurdamaks nakkushaigusi ja takistamaks nende levikut. Järelevalve immunoprofülaktika läbiviimise üle on pandud Tervisekaitseinspektsioonile ja tema allasutustele.
Magistriprojekti hüpoteesiks oli, et meedikud ja ka tervisekaitseinspektorid ei tegutse immuniseerimise valdkonnas alati ühtede seisukohtade järgi. Töö eesmärk oli välja tuua põhilised lahkarvamused ja probleemid immuniseerimise korraldamises ja järelevalves.
Magistriprojekti materjali kogumisega alustati 2002. aasta aprillis ja lõpetati 2003. aasta aprillis. Selle aja jooksul on tehtud mitmeid muudatusi immuniseerimist puudutavas seadusandluses, mida magistriprojektis on ka käsitletud.
Magistriprojektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks viidi läbi kaks ankeetküsitlust:
1) esimene Tervisekaitseinspektsiooni allasutuste epidemioloogide, kui immuniseerimise järelevalve läbiviijate seas;
2) teine nelja maakonna perearstide, kui immuniseerimise läbiviijate seas. Ankeetktisitlusega sooviti vastuseid saada järgmistele küsimustele:
- kes tegeleb immuniseerimise korraldamisega maakonnas,
- kas tervisekaitseinspektorid teostavad järelevalvet ühtemoodi;
- kas dokumente töödeldakse ühtemoodi;
- kas dokumendid liiguvad meedikute vahel ühtemoodi;
- mida tehakse siis, kui lapsel või õpilasel kaovad ära immuniseerimise andmed;
- kas statistilisi aruandeid täidetakse ühtemoodi.
Töö tulemuste põhjal võib öelda, et nii immuniseerimist läbiviivatel arstidel, kui ka immuniseerimise läbiviimist kontrollivatel inspektoritel esineb oma igapäevases töös küllalt palju lahkarvamusi, erinevaid käitumismalle, mis vajavad ühtlustamist vastavate juhiste väljatöötamisega, et tõsta immuniseerimise läbiviimise kvaliteeti ja aruandluse (statistika) usaldusväärsust.