Pealkiri: 

Muutuste käsitlus organisatsioonikultuuri, juhtide rolli, meeskonnatöö ja alternatiivide hindamise aspektist SA TÜK Kopsukliiniku asukoha muutuse näitel

Autorid: Kiisk K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: haiglad, tervishoiutöötajad
Välja antud: 2003
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kiisk2003.pdf4.61 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolevas töös käsitletakse muutuste mõju organisatsiooni liikmetele ja juhi rolli muutuste protsessis, samuti muutuste alternatiivseid võimalusi ning muutuste tulemuslikkust.
Töö esimeses osas antakse üevaade kõige olulisematest muutuse teoreetilise juhtimise lähtekohtadest.
Esimeses peatükis tuuakse välja muutusi esilekutsuvad tegurid ning muutuste liigid. Teises peatükis käsitletakse muutuste läbiviimist organisatsioonis. Antakse ülevaade organisatsiooni situatsioonianalüüsist SWOT-analüüsi näol ja tuuakse välja aspektid millega organisatsioon peaks arvestama enne, kui otsustatakse muuta. Kolmandas peatükis käsitletakse muutuste läbiviimise etappe millest võiks muutuste läbiviimisel juhinduda. Neljandas peatükis käsitletakse organisatsiooni liikmete ja üksikisikute rolle muudatuste läbiviimisel ning nende osa muudatuse toimumisel või mittetoimumisel, puudutatakse muutuste mõju indiviidi tasandil. Indiviidid tajuvad muutusi küll erinevalt, kuid üldjoontes läbitakse sarnased etapid. Käsitletakse mõistet organisatsioonikultuur ja selle poolt avaldatavat mõju muudatustele. Viiendas peatükis käsitletakse muutuste tulemuslikkuse ja juhi panuse seoseid. Üha kiirenevas elutempos on muutuste elluviimise võime enamiku ettevõtete jaoks üks olulisemaid baaskompetentse. Kirjanduse põhjal võib teha järelduse, et muutuste juhtimise oskus on puudulik ka tippfirmades ning enamik planeeritud muutusi jäävad ettevõtetes tulemuse seisukohast kuhugii edu ja ebaõnnestumise vahele. Selle nähtuse põhjuseid lähemalt vaatamegi. Kuuendas peatükis käsitletakse muudatuse planeerimist või teostamist meeskonnatöö
vormis. Tänapäeva konkurentsivõime ja eduka organisatsiooni üks eeltingimus on heal tasemel oskused nii juhil kui ka igal meeskonnaliikmel. Siit ka peamine põhjus, miks tänane trend on osalusjuhtimine, mis on kohane viis oskustöötajate juhtimiseks.
Töö teises osas käsitletakse muutusi praktilisest aspektist SA TÜK kopsukliiniku näitel. Esimeses peatükis kirjeldatakse rnuutuste erinevaid etappe, analüüsitakse muutuse protsessi, tuuakse välja muutuse mõjutegurid ja hinnatakse muutust kindlustavate ja takistavate tegurite esinemist. Teises peatükis käsitletakse organisatsioonikultuuri elemente kopsukliinikus ja individuaalseid reaktsioone muutusele. Kolmandas peatükis analüüsitakse muudatuse protsessi meeskonnatööna. Tuuakse välja meeskonna moodustamise põhimõtted ning ülesanded, vaadeldakse meeskonna arengufaaside vastavust teoreetilisele käisitlusele. Neljandas peatükis antakse ülevaade erineva tasandi juhtide rollidest antud protsessis. Viiendas peatükis tuuakse välja erinevad alternatiivid ning teostatakse organisatsiooni analüüs kõikide erinevate alternatiivide korral. Kuuendas peatükis hinnatakse ja analüüsitakse erinevaid alternatiive ning nende alternatiivide mõju organisatsioonile. Tavaliselt on potentsiaalseid valikuvõimalusi, vajalik on vaid need kindlaks teha ja valida välja need, mis pakuvad kõige paremaid väljavaateid.