Pealkiri: 

Vaatenurki proteesidega varustamise teenuse kvaliteedile

Autorid: Koger A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond
Märksõnad: tervishoid, puuetega inimesed, sotsiaalteenused
Välja antud: 2004
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Koger2004.doc951 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Traumad
Kirjeldus: Puuetega inimesed on praegu ja ka tulevikus sõltuvad neile pakutavatest avalikest teenustest. Tehniliste abivahenditega varustamise teenuse klientide koguhulgast moodustavad jäsemeproteeside kandjad väikse osa. Ent iga konkreetse kliendi jaoks on esmatähtis, et talle valmistatud toode oleks vastupidav ning teda teenindav personal usaldusväärne. Proteesidega varustamise teenuse lõppeesmärk on isiku füüsilise ja sotsiaalse tegevusvõime säilitamine kvaliteetse sotsiaalteenuse kaudu ja selle eesmärgi täitmisel on oma panus kõigil teenuse osapooltel.
Uurimustöö teoreetilises osas toodud teenuse kvaliteedi olemuse käsitlemine kinnitab, et selgituste saamiseks proteesidega varustamise teenuse kvaliteedi kohta tuleb arvamusi koguda kõigi osapoole esindajatelt. Autor teostas kokku 44 intervjuud neist 18 klientidega, 12 meistritega ja 14 maavalitsuste töötajatega, kelle ametikohustuste hulka kuulub nimetatud teenuse korraldamine.
Magistritöö teoreetilises osas käsitletakse teenuse kvaliteedi olemust ja seda mõjutavaid tegureid, antakse ülevaade teenuse kvaliteedi hindamisest ja tagamisest ning iseloomustatakse tehniliste abivahenditega varustamise teenuse tänast korraldust Eesti Vabariigis. Peatüki lõpus antakse uurimuse probleemiseade.
Metoodika osas kirjeldatakse uurimuse meetodit, valimi moodustamist, uurimise käiku ning analüüsi aluseid.
Magistritöö kolmas osa sisaldab ülevaadet uurimustulemustest koos katketega intervjuudest. Kodeeritud empiiriline materjal on paigutatud lisasse.
Arutelu käsitleb teenusega seotud osapoolte panuseid proteesidega varustamise teenuse kvaliteedi parendamisse. Kokkuvõttes tuuakse ära teenuse edaspidisel osutamisel uurimustöö autori arvates enam tähelepanu väärivad kvaliteedi tagamise tegurid.