Pealkiri: 

Vanemaealiste terviseprobleemid ja tööturukäitumine SHARE-Eesti uuringu näitel

Autorid: Luhavee T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Rahvamajanduse instituut
Märksõnad: tööturg, vanemaealised, tervisemõjurid
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Luhavee2014.pdf1.39 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärk on selgitada millised on Eesti vanemaealiste terviseprobleemide seosed tööturul hõivatud olemisega kasutades SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 4. laine andmeid. Terviseprobleemide ja tööturukäitumise seostena vaadeldakse, kas terviseprobleemid on tööturul osalemist takistavad ning selgitatakse välja, millised terviseprobleemid või haigused on sealjuures olulisemad.
Selle eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:
selgitada vanemaealiste tööjõu pakkumist ning seda mõjutavad tegureid
teoreetilistes kontseptsioonides;
kirjeldada vananemisega kaasnevaid muutusi terviseseisundis, edukana vananemise mõistet ning tervise käsitlemist uuringutes;
anda ülevaade varasemate vanemaealiste tervist ja töötamist käsitelnud
empiiriliste uuringute meetoditest ja tulemustest;
kirjeldada Eesti vanemaealiste tööturutrende ning erinevatesse tööturu staatuse gruppidesse kuuluvaid vanemaealisi tööturukäitumist iseloom
ustavaid tegurite lõikes;
hinnata ja analüüsida seoseid Eesti vanemaealiste tervisenäitajate ja
tööturul hõivatud olemise vahel.