Pealkiri: 

Ettevõtte ohutuse tagamise süsteem ja selle hindamine

Autorid: Laaniste P
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: töökeskkonna ja -ohutuse õppetool
Märksõnad: töökeskkond, keskkond, keskkonnatervis, ettevõtted, kemikaalid, seadused, tööohutus, metoodika
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laaniste2004.pdf800.7 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Käesolevas uurimistöös käsitleti ohutuse tagamise süsteeme, nende ajaloolist
tekkimise tausta ning erinevaid hindamise meetodeid. Eestis on ohutuste tagamise
süsteemi loomise nõu uus. Kemikaaliseaduse alusel peavad suurõnnetuse ohuga
ettevõtted looma ohutuse tagamise süsteemi hiljemalt 2004.a maiks.
Uurimistöö eesmärgiks oli koostada juhend ohutuse tagamise süsteemi loomiseks.
Koostatud juhend on toodud töö 3. peatükis, samuti on välja toodud ohutuse tagamise
süsteemi ühilduvus kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi
ISO 14001 ja töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi OHSAS 18001-ga. Seetõttu on
ettevõtetel, mis on rakendanud kas ISO 9001, ISO 14001 või OHSAS 18001
juhtimissüsteeme, ohutuse tagamise süsteemi loomine lihtsam.
Töö teiseks eesmärgiks oli koostada Eesti tingimustele vastav ohutuse tagamise
süsteemi hindamise metoodika. Loodud metoodikaks on 5. peatükis toodud
küsimustik. Vajadusel saab hindamismetoodikat lihtsalt täiendada või parandada,
selleks tuleb küsimustikku lisada uusi küsimusi või parandada olemasolevaid.
Täiendamine ei eelda mingeid põhimõttelisi muudatusi.
Loodud hindamismetoodika testimiseks ja TTÜ ohutusalase seisu hindamiseks,
viidi 2003.a lõpus - 2004.a TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas läbi
küsitlus. Kuna TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas pole rakendatud
ohutuse tagamise süsteemi, siis ei saa küsimustiku vastuseid nimetada auditi
tulemuseks, vaid tegemist on ohutusalasele seisule üldhinnangu andmisega. Küsitluse
vastused on toodud töö lisas 1.
Käesolev uurimistöö on plaanis ümber vormistada juhendmaterjalina ning panna
see ettevõtetele kasutamiseks üles Päästeameti koduleheküljele www.rescue.ee.