Pealkiri: 

Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise metoodika väljatöötamine

Autorid: Metsvahi T
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: Teedeinstituut, Maanteeamet
Märksõnad: metoodika, liiklus, liiklusohutus, liiklusõnnetused
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Metsvahi2010.pdf883.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Traumad
Kirjeldus: Käesolev lõpparuanne sisaldab põhiliselt kaht osa:
Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise metoodiline juhend;
Maantee teemaplaneeringu ja eelprojekti koostamisel kavandatavate meetmete
liiklusohutusele avalduva mõju hindamise metoodika.

Neist esimesest peaks kujunema Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus ja teisest Maanteeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud metoodiline materjal.
Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise metoodiline juhend koosneb omakorda kahest jaost, sõltuvalt sellest missuguse sisu ja tasemega liiklusohutusele avalduv mõju on:
Jagu 1 Strateegilise arengukava ja planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva liiklusohutusele avalduva mõju strateegiline hindamine;
Jagu 2 Liikluse infrastruktuuri teemaplaneeringu või eelprojektiga kavandatavate meetmete hindamine.

Lisaks neile on aruandes osa, mis sisaldus ka vahearuandes ja käsitles nii juhendi kui ka hindamise metoodika rakendamisega seotud küsimusi. Kui neid probleeme käsitleti vahearuandes soovituslikena, siis siinkohal on tegemist juba korraga, mille rakendamise aspektides on saavutatud kooskõla Maanteeametiga.